VNG Magazine nummer 4, 5 maart 2021

Tekst: VNG

Terugblik VNG-commissie Raadsleden en Griffiers 21 januari

In deze vergadering werd uitgebreid stilgestaan bij de zogenaamde midterm review, het moment halverwege de bestuursperiode 2018-2022.

De commissie Raadsleden en Griffiers werd twee jaar geleden als nieuwe commissie aan de VNG-structuur toegevoegd.

Midterm review en prioriteiten komende twee jaar
Wat hebben we als commissie de afgelopen twee jaar bereikt om de positie van raadsleden en gemeenteraden te verbeteren en welke prioriteiten zien we voor de tweede helft van deze bestuursperiode? Belangrijke onderwerpen die werden besproken:
- Het blijvend beter positioneren van raadsleden binnen de VNG.
- Het vergroten van de zichtbaarheid en doorzettingspositie van de commissie binnen de VNG.
- Het verbeteren van de ondersteuning van raadsleden in de praktijk, onder meer door een goede en strategische griffie.
- Het uitbreiden van de informatievoorziening aan raadsleden over VNG-zaken in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
De commissie heeft uiteraard ook vooruitgekeken richting de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en alvast benoemd welke onderwerpen dit jaar moeten worden besproken om raadsleden zo goed mogelijk te ondersteunen.

Terugblik commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit op 21 januari

De commissie RWM vergaderde over de visie op wonen bij onze inzet voor de kabinetsformatie. Daarnaast sprak de commissie over de financiën van de Omgevingswet. De VNG wil de invoeringskosten van de Omgevingswet in kaart brengen om te kunnen onderhandelen over compensatie.

Een visie op wonen voor het nieuwe kabinet
Er lagen twee conceptstukken voor aan de commissie gericht op een nieuw kabinet. De VNG bereidt samen met het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW) een gezamenlijk aanbod voor. En de VNG werkt met 23 andere partijen aan een Actieagenda wonen (zie kader).

De grote lijn van de VNG-inzet voor de kabinetsformatie is als volgt: eerst de gemeentefinanciën goed regelen (spoor 1). Vervolgens een Wet decentraal bestuur om te voorkomen dat er in de toekomst taken naar gemeenten overgaan zonder de benodigde middelen (spoor 2). Vervolgens zijn er drie inhoudelijke onderwerpen, waarvan wonen en leefomgeving voor deze commissie relevant zijn (spoor 3). De andere onderwerpen zijn regionale economie en klimaat en energie. En tot slot verbetering van de uitvoeringskracht van gemeenten (spoor 4). De commissie besprak het onderwerp wonen en leefomgeving en besluit een volgende versie voor te leggen aan het VNG-bestuur.

Onder leiding van Aedes (branchevereniging van woningcorporaties) is een Actieagenda Wonen gemaakt. Het belangrijkste onderwerp is de bouw van 100.000 nieuwe woningen per jaar. De tekst is nog in ontwikkeling. In de commissie wordt hierover een stevige discussie gevoerd. Die discussie is zowel principieel – is dit het goede moment voor stellingname? – als inhoudelijk van aard. Aangezien het stuk voor de verkiezingen af moet zijn, wordt afgesproken dat de commissie tussentijds schriftelijk wordt geraadpleegd. Daarna kan het VNG-bestuur een besluit nemen over het wel of niet ondertekenen.

Actieagenda wonen ondertekend

‘Belangrijk voor gemeenten is dat met deze Actieagenda een brede coalitie ontstaat’, aldus Harriët Tiemens, voorzitter van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM). ‘De woningopgave, leefbaarheid en het gasloos maken van onze wijken en het huisvesten van bijvoorbeeld de groeiende groep ouderen vraagt om een kordate, gezamenlijke inzet. Dat maakt deze coalitie waardevol, want gemeenten en provincies alleen kunnen niet alle inwoners een passende woning bieden.
Het gaat zowel om een enorme bouwopgave met bijbehorende voorzieningen, zoals wegen en stations, als om investeringen, sociaal en fysiek, in toekomstbestendige wijken en dorpen. Wij weten waar de opgaven liggen. Samen met deze partijen en het Rijk willen we hieraan werken.’
Voorop blijft staan dat gemeenten zélf op lokaal en regionaal niveau afspraken kunnen maken over de brede aanpak van wonen. Daarnaast heeft de VNG de Actieagenda ondertekend onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat eerst de financiën en bestuurlijke verhoudingen worden verbeterd, zoals ook is opgenomen in de Resolutie kabinetsinzet van de VNG.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging