VNG Magazine nummer 15, 9 oktober 2020

Tekst: VNG

Van Zanen: ‘De grens is bereikt’

Structurele financiële afspraken en gelijkwaardige verhoudingen met het Rijk. Pas als dat geregeld is, gaan we verder in gesprek met het nieuwe kabinet. Ook komt de VNG met een wetsvoorstel om de positie van gemeenten te versterken. Volgens voorzitter Jan van Zanen kan het niet anders: ‘Zoals het nu gaat, houden we het niet vol’.
In zijn jaarrede op de digitale Algemene ledenvergadering (ALV) van de VNG op 25 september schetst Van Zanen de grootste belemmeringen voor gemeenten en vertelt hij hoe deze aangepakt moeten worden. Volgens hem is de grens bereikt. Hij vraagt het Rijk om voldoende middelen. ‘Pas als er goede financiële afspraken zijn gemaakt, kunnen we met het nieuwe kabinet in gesprek over de uitvoering van het nieuwe regeerakkoord.’
Naast structurele financiering vraagt de VNG ook duidelijkheid over de rolverdeling tussen Rijk en gemeenten en een grotere gemeentelijke autonomie. Onderdeel van de gelijkwaardige verhoudingen is een wetsvoorstel voor decentrale overheden.

Geluk: ‘Meer geld, maar ook sterkere positie gemeenten hard nodig’
In een interview met gespreksleider Ruben Maes tijdens de ALV verklaarde VNG-directeur Leonard Geluk dat er fors meer geld nodig is in het gemeentefonds. Maar ook is het hard nodig om de wettelijke positie van gemeenten te
versterken om gemeenten en Rijk in balans te brengen.
De jaarrede van Jan van Zanen, het interview met Leonard Geluk en al het nieuws van de ALV kunt u lezen en bekijken via vng.nl/alv.

Vanaf pagina 18 in VNG Magazine van 9 oktober 2020 leest u meer over de ALV.

Terugblik VNG-bestuursvergadering van 17 september

Het VNG-bestuur sprak over de ALV van 25 september. Ook was Marjanne Sint te gast. Zij gaf een toelichting op het werk van de Visitatiecommissie Sociaal Domein. Sint heeft met de Visitatiecommissie inmiddels vijftien gemeenten bezocht om inzicht te krijgen in de problematiek binnen het sociaal domein. Ze licht aan de bestuursvergadering toe hoe de uitgaven in het sociaal domein een groeiend beslag leggen op gemeentelijke middelen. Hierdoor raken reserves uitgeput en zijn bezuinigingen nodig, ook bij de gemeenten met grip en inzicht. Binnenkort verschijnt de tussenrapportage van de visitatiecommissie.

Position paper ‘Integrale overheidsdienstverlening’
Het bestuur stemt in met de koers die wordt verwoord in de position paper ‘Integrale dienstverlening: één loket bij de gemeente’. Hierin wordt voorgesteld bij gemeenten een overheidsbreed fysiek loket in te richten, om inwoners te helpen die minder digitaalvaardig zijn.

Terugblik commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu van 24 september

In de vergadering werd onder meer gesproken over het programma Beter Aanbesteden, waterstof, het Nationaal Milieubeleidskader en het onderzoek naar de uitvoeringslasten van het Klimaatakkoord.

Programma Beter Aanbesteden
De VNG, VNO-NCW/MKB Nederland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben gezamenlijk een programmaplan voor het programma Beter Aanbesteden opgesteld.

De partijen willen op korte termijn tot bestuurlijke overeenstemming te komen over de inhoud hiervan. De beoogde start van het programma is 1 november 2020. Het programmabureau wordt ingericht bij PIANOo, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De commissie gaat akkoord met het plan en benadrukt dat dit onderwerp echt wat voor gemeenten betekent aangezien gemeenten verantwoordelijk zijn voor een derde van alle aanbestedingen. Vanuit de commissie wordt het belang van goed contractmanagement genoemd.

Lees meer over het programma op vng.nl/vereniging.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl