VNG Magazine nummer 2, 7 februari 2020

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl.

Uit het bestuur

De voorzitter begint de bestuursvergadering van 23 januari 2020 met een welkom aan Victor Everhardt. Hij is wethouder in Amsterdam en benoemd als voorzitter van de commissie Financiën.

Voorbereiding Algemene Ledenvergadering 10 juni
De conceptagenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van juni wordt besproken. De ALV-stukken gaan dit jaar een week eerder naar de leden dan de statutaire termijn verplicht. Hierdoor hebben raden en colleges meer tijd om deze te behandelen, een wens die tijdens de Buitengewone ALV afgelopen november is uitgesproken.

Stikstof
Na de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) stopgezet. Sindsdien wordt gezocht naar mogelijkheden om de uitstoot van stikstof te verminderen en toch de vergunningverlening weer op gang te krijgen.
VNG-beleidsdirecteur Fysieke Leefomgeving Albert Vermuë geeft het bestuur een toelichting op de problematiek voor gemeenten en schetst de aanpak van de VNG tot nu toe. De VNG zit aan de landelijke gesprekstafels waar mogelijke oplossingen worden besproken (zoals drempelwaardes, extern salderen, uitkopen landbouw).

Het bestuur wenst een afgewogen, toekomstbestendige aanpak, waarbij wordt geïnvesteerd in natuur, met een duidelijk toekomstperspectief voor de landbouw en ruimte voor woningbouw.

Stikstof staat op de agenda’s van de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu en van de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit. In een position paper zal de VNG het gezamenlijke gemeentelijk standpunt verwoorden.

Herverdeling Gemeentefonds
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat – in samenwerking met de VNG – onderzoeken uitvoeren om te komen tot een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds over de gemeenten. Een verandering in de verdeling van het Gemeentefonds heeft altijd gevolgen voor elke gemeente: soms positief, soms negatief.

Op 13 februari staat het onderwerp opnieuw op de agenda’s van de commissie Financiën en van het bestuur. Vanaf maart organiseert de VNG vijftien regiobijeenkomsten om de leden te informeren.

Vuurwerk
De commissie Bestuur en Veiligheid stelt voor het VNG-standpunt ten aanzien van vuurwerk tijdens de jaarwisseling aan te passen naar een verbod op knalvuurwerk, vuurpijlen en los siervuurwerk. Het bestuur stemt hiermee in. Hiermee wordt aangesloten op de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) en de Nationale Politie. Dit verbod is in de praktijk handhaafbaar voor de politie.
Op 24 januari heeft de VNG dit standpunt via een brief kenbaar gemaakt aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook vraagt de VNG aandacht voor handhavingscapaciteit in de uitvoering van het verbod, in relatie tot vuurwerktoerisme dat verder zal toenemen in de grensgebieden.

Op vrijdag 31 januari maakte het kabinet bekend dat knalvuurwerk en vuurpijlen verboden worden voor consumenten, conform het OVV-advies.

Dorpen Festival

Het eerste landelijke Dorpen Festival is op donderdag 25 juni 2020 in de gemeente Aa en Hunze. Politici, bestuurders en ambtenaren gaan deze dag samen aan de slag met vraagstukken die leven in dorpen en op het platteland. Inschrijven voor het festival kan vanaf februari. Er is ruimte voor zeshonderd deelnemers.
Het festival biedt onder meer plaats aan een dorpsmarkt waar gemeenten hun vraagstuk en oplossing kunnen presenteren en bespreken met de bezoekers van het festival. Heeft u een mooi lokaal antwoord voor een typisch plattelandsvraagstuk, en wilt u dit in een opstelling tijdens de dorpsmarkt delen? Dan nodigen we u van harte uit uw idee in te dienen. Zie vng.nl voor meer informatie.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl