VNG Magazine nummer 1, 24 januari 2020

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

VNG-commissie Financiën
Op 10 december 2019 sprak de VNG-commissie Financiën onder meer over de herijking verdeling Gemeentefonds en de normeringssystematiek.

Herijking verdeling Gemeentefonds
Onderzoeksbureau Cebeon heeft een presentatie gegeven over de methode en afwegingen om tot een herijking van het Gemeentefonds te komen. Daarna is door de commissie de volumeverdeling tussen de clusters en inkomstenverevening uitgebreid bediscussieerd. De VNG zal schriftelijk haar standpunt aan het ministerie van BZK kenbaar maken.

Normeringssystematiek (trap op, trap af)
In deze en voorgaande vergadering is besproken welke mogelijkheden er zijn om in deze kabinetsperiode meer stabiliteit te krijgen in het gemeentefonds. De VNG heeft hierover op 16 december een schriftelijke reactie richting het kabinet gestuurd. Het kabinet heeft inmiddels gereageerd en zegt vooralsnog geen aanvullende maatregelen te nemen om de schommelingen van het geraamde accres te dempen. Zie ook het dossier ‘Financiën’ op vng.nl voor meer uitleg.

VNG-commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu en Ruimte, Wonen en Mobiliteit
Op 12 december hadden deze commissies een gezamenlijke bespreking over onder meer bevoegd gezag geluid voor regionale industrieterreinen. Onder de Wet geluidhinder vallen regionale industrieterreinen onder het bevoegd gezag van de provincie. Met de komst van de Omgevingswet (‘decentraal tenzij’) zou de bevoegdheid bij gemeenten komen te liggen, die zelf mogen kiezen of zij het bevoegd gezag terug overdragen aan de provincie.

Rijk, IPO en VNG discussiëren over de vraag of het bevoegd gezag over de regionale industrieterreinen bij gemeenten zou moeten liggen als het gaat over een industrieterrein dat gemeentegrenzen overschrijdt.
Deze vraag wordt besproken in de commissie. De commissieleden spreken af dat zij kiezen voor de variant dat het bevoegd gezag komt te liggen bij gemeenten. Indien zij dit niet willen, kunnen ze het gezag overdragen aan de provincie. Er worden procesafspraken gemaakt hoe te handelen bij onenigheid tussen gemeenten.

Ook spraken de commissies over asbest en stikstof. De laatste stand van zaken vindt u op vng.nl.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl.

VNG-ambassadeur denkt mee over klimaatadaptatie

Martine Leewis, voormalig wethouder Duurzaamheid van de gemeente Leiden, is de nieuwe klimaatambassadeur van de VNG. Zij gaat de komende tijd langs bij bestuurders en managers van ruim dertig gemeenten om te spreken over hun dilemma’s op het gebied van klimaatadaptatie.
De resultaten van haar gesprekken worden benut voor het opzetten van ondersteuning voor gemeenten en om het Deltaprogramma van input te voorzien.

VNG Atriumlezing ‘Decentralisatie is politieke zaak’

U bent van harte uitgenodigd voor de VNG Atriumlezing op 13 februari. De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) deelt hier zijn advies over de invloed van de decentralisaties in het sociaal domein op het functioneren van de lokale democratie. Ruim vijf jaar na de decentralisaties zoomt de ROB in op hoe gemeenteraden vormgeven aan het democratisch proces van plan- en besluitvorming rond beleid in het sociaal domein, en hoe zij de sturingsruimte in dat proces ervaren.
Namens de ROB presenteert Albertine van Vliet-Kuiper het advies. Geerten Boogaard, bijzonder hoogleraar Decentrale Overheden aan de Universiteit Leiden (Thorbecke Leerstoel), verzorgt een co-referaat. Meer info en aanmelden: vng.nl/atriumlezing.

Website cao Gemeenten officieel gelanceerd

Roel Cazemier, voorzitter College voor Arbeidszaken, en Bert de Haas, onderhandelaar van de FNV, hebben op 10 januari www.caogemeenten.nl gelanceerd. Op deze nieuwe gezamenlijke website staat de tekst van de cao Gemeenten die sinds 1 januari 2020 geldt. De website is een initiatief van de cao-partijen VNG, FNV, CNV en CMHF.