VNG Magazine nummer 10, 7 juni 2019
 
Tekst: VNG
 
Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies

Amendement-Omtzigt

Professor Jan Monsma heeft namens het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden de gevolgen van het ‘amendement-Omtzigt’ toegelicht aan de commissie Financiën. Gemeenten hebben sinds dit jaar de vrijheid om voor instellingen van sociaal belang (sportaccommodaties, dorpshuizen, ssbi’s en anbi’s) het veelal lagere ozb-tarief voor woningen in rekening te brengen in plaats van het tarief voor niet-woningen. Dit lijkt sympathiek, maar roept in de praktijk veel vragen op. Ongelijkheid ligt op de loer. Monsma geeft gemeenten het advies geen gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid. De leden van de commissie Financiën zijn dat met hem eens. De VNG gaat naar aanleiding van het amendement in gesprek met de indieners over de spanning die het oplevert tussen politiek en uitvoeringspraktijk en vraagt daarbij aandacht voor een meer systematische herziening van het lokale belastingstelsel.

Verpakkingen

De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu besprak een notitie van het Platform Ketenoptimalisatie kunststof met voorstellen voor nieuwe afspraken rond verpakkingen. De commissie vergeleek de voorstellen met de eerder door de VNG vastgestelde inzet.  De wijzigingen concentreren zich rond vier onderwerpen: - Verhoging recyclingpercentage kunststof. - Verduurzaming van kunststofverpakkingen aan de voorkant van  de keten. - Langetermijnafspraken en verandering van de huidige ketenregierol van gemeenten. - Zwerfafval. De commissie gaat akkoord met de voorstellen, mits er een verduidelijking komt op een aantal punten. De commissie geeft de portefeuillehouders mandaat deze aanvullingen in de komende periode te verwerken. Tijdens de volgende
commissievergadering wordt de voortgang besproken en het proces om tot afronding te komen inzichtelijk gemaakt.  Het Platform Ketenoptimalisatie kunststof (PKO), is onlangs opgericht door de VNG en het Afvalfonds Verpakkingen. Het heeft tot doel de keten van inzameling tot recycling efficiënter en effectiever te laten werken.  

Banenafspraak

De VNG heeft samen met gemeenten een werkagenda samengesteld die de resultaten en inspanningen rond de Banenafspraak inzichtelijk moet maken. Verder kunnen voorbeelden worden gedeeld en de voortgang van het aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden bewaakt. Het College voor Arbeidszaken vindt het uitvoeren van de banenafspraak door gemeentelijke werkgevers een belangrijk aandachtspunt en stemde in met de acties in de werkagenda.
 

Cao Sociale Werkvoorziening

De Kamer Inclusieve Arbeid, onderdeel van het College voor Arbeidszaken, onderhandelt sinds december 2018 over de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de sociale werkvoorziening. Deze cao liep op 1 januari 2019 af. Het college is op de hoogte gebracht van de voortgang van het overleg.

Cao Gemeenten

Nadat de bonden van de onderhandelingstafel waren weggelopen en acties hadden aangekondigd, lijkt er deze week een opening gevonden te zijn. In de marge van het VNG Jaarcongres in Barneveld spraken de VNG en de bonden naar elkaar uit te bekijken of de onderhandelingen over de Cao Gemeenten weer opgestart kunnen worden.   
 

Uit het bestuur

Werkgeversvereniging

Het VNG-bestuur heeft op 18 april besloten een werkgeversvereniging op te richten voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Aanleiding is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren waarbij ambtenaren op 1 januari 2020 verhuizen van het ambtenarenrecht naar het ‘normale’ private arbeidsrecht. De VNG kent op dit moment ongeveer 170 aangesloten organisaties, veelal in de vorm van gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen. Het betreft onder andere volledig gefuseerde en/of samenwerkende ambtelijke werkorganisaties, maar ook samenwerkingsverbanden van gemeenten op het vlak van sociaal domein, werk en inkomen, HR, ICT, omgevingsdienst en geestelijke gezondheid. Door de oprichting van de nieuwe werkgeversvereniging kunnen deze organisaties na de normalisering hun medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de Cao Gemeenten. Door de normalisering is dit nodig geworden omdat het systeem van aangesloten organisaties bij de VNG niet meer goed werkt onder het private recht dat met ingang van 2020 van toepassing is.
 
Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging