VNG Magazine nummer 4, 8 maart 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit de commissies 

Inburgering

De commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) sprak over de veranderopgave inburgering en de wijze waarop wordt omgegaan met de groep inburgeringsplichtigen die nog onder de huidige wet vallen. Gemeenten ondersteunen de hoofdlijn van de nieuwe wet, maar vinden dat de randvoorwaarden (waaronder het budget) vooraf goed geregeld moeten zijn. Daarnaast willen gemeenten graag zo snel mogelijk in de geest van de nieuwe wet met de huidige groep inburgeringsplichtigen aan de slag.

Advies Mét andere ogen

In het rapport Mét andere ogen wordt voorgesteld dat gemeenten een regierol nemen in de aansluiting onderwijs, jeugd en zorg. Gemeenten pakken die rol graag op, hoewel de commissie Zorg, Jeugd, Onderwijs (ZJO) daarbij twee belangrijke opmerkingen maakt. Versterking van het onderwijs en het pedagogisch klimaat is en blijft van belang. En om de demedicalisering in de jeugdhulp, een doelstelling uit de Jeugdwet, waar te kunnen maken, is samenwerking nodig met onderwijs, ouders en kinderen.

Maatschappelijke opvang

De commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs gaat akkoord met het maken van afspraken tussen alle gemeenten over hoe zij samen verantwoordelijkheid nemen voor de landelijke toegankelijkheid van maatschappelijke opvang. De VNG heeft daartoe een convenant opgesteld. Gemeenten die het convenant hebben ondertekend, verplichten zich om de model-beleidsregels uit het convenant in hun eigen beleid te incorporeren en te laten vaststellen. De commissie plaatst daarbij de kanttekening dat alleen het convenant het vraagstuk niet gaat oplossen omdat daarvoor onder andere ook een beweging op de woningmarkt nodig is. Het convenant en informatie over de implementatie ervan en de beleidsregels staan op vng.nl/convenant_MO.

Verevening middelen

De commissie Ruimte, Wonen en Milieu (RWM) sprak over verevening van middelen tussen woningcorporaties. De VNG is tegenstander van verevening, omdat er nergens in het land geld over is bij corporaties om in andere regio’s te investeren. Dat blijkt onder meer uit onderzoek van de Autoriteit Woningcorporaties. In de gesprekken met de medeoverheden zal aandacht worden gevraagd voor de stapeling van opgaven, met name voor particuliere woningeigenaren: energietransitie, klimaatbestendigheid, funderingsherstel, asbestverwijdering en inspelen op vergrijzing.

Huisvesting arbeidsmigranten

De commissie Ruimte, Wonen en Milieu heeft ook gesproken over de noodzaak van een duidelijkere rol voor verschillende partijen bij de huisvesting van arbeidsmigranten en aanleg en beheer van woonwagenstandplaatsen. De VNG-inzet wordt binnenkort gepubliceerd op de website en overhandigd aan de medeoverheden.

In consultatie


De internetconsultatie voor het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is gestart. Het kabinet wil met de wet en het besluit de geluidsregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen inbouwen in het stelsel van de Omgevingswet.
De VNG dient namens gemeenten een reactie in. Om de gemeentelijke standpunten goed te verwoorden, hebben wij uw inbreng nodig. Wij zijn vooral benieuwd of met de komst van het Aanvullingsbesluit de regelgeving op het gebied van geluid beter uitvoerbaar wordt ten opzichte van de huidige regelgeving. 

Doet u mee? 
U kunt uw algemene inbreng tot en met donderdag 4 april 2019 sturen naar: omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘Inbreng VNG-reactie Aanvullingsbesluit geluid’.
Meer informatie

Geschillencommissie Sociaal Domein gestart


Gemeenten en (jeugdhulp)aanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. De commissie fungeert als laagdrempelig loket voor het beslechten van geschillen over het woonplaatsbeginsel en over geschillen tussen een gemeente en een aanbieder in een inkooprelatie. Indien partijen onderling niet tot overeenstemming zijn gekomen en een oordeel van de geschillencommissie gewenst is, kan via de website geschillencommissiesociaaldomein.nl een geschil aangedragen worden.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging.