VNG Magazine nummer 14, 21 september 2018

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.vng.nl/vereniging.

Uit de commissies  

De start van de nieuwe VNG-commissies stond vooral in het teken van kennismaken, bespreken van de portefeuilleverdeling, vertegenwoordiging van de commissie aan de verschillende bestuurlijke tafels en de wijze van samenwerking. Vanuit de VNG zijn de leden bijgepraat op inhoudelijke ontwikkelingen, zoals het Interbestuurlijk Programma en de moties die zijn aangenomen tijdens de ALV in juni.

Perspectief op Werk
Dit najaar vindt een bestuurlijk startoverleg plaats over Perspectief op Werk. De commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) heeft gesproken over de kansen die Perspectief op Werk kan bieden en de randvoorwaarden die nodig zijn voor gemeenten. Het belang van voldoende financiële middelen en ruimte voor lokale invulling is door de commissie benadrukt.

Raadsledenvergoeding
De commissies Financiën en Raadsleden en Griffiers spraken over de bekostiging van de raadsledenvergoeding voor gemeenten met minder dan 24.000 inwoners. De minister van BZK en de VNG delen de mening dat deze vergoeding gelijkgesteld zou moeten worden met die van raadsleden in gemeenten van 24.000-40.000 inwoners. Over de wijze van financiering is nog geen overeenstemming.  

Beheer en exploitatie BRP
De commissie Financiën heeft advies gegeven over de extra bijdrage in de kosten voor het beheer en de exploitatie van de centrale voorziening Basisregistratie Personen (BRP). Het Rijk vraagt van gemeenten voor 2018 en 2019 een aanvullend bedrag van 2,24 miljoen euro per jaar. De reden hiervan is dat sprake is van meergebruik van de voorziening, veroorzaakt door een klein aantal gemeenten.  De commissie kan instemmen met de bijdrage in 2018. Ook adviseert de commissie met de desbetreffende gemeenten te bekijken of het relatief grote verbruik per 2019 naar beneden kan waardoor de meerkosten zich niet meer voordoen. Tot nu toe waren die gemeenten niet op de hoogte van het grote

Lokale rekenkamers
Het ministerie van BZK wil de rekenkamerfunctie afschaffen en elke gemeente te verplichten tot het instellen van een rekenkamer.  De commissie Financiën ziet meerwaarde in het behouden van de mogelijkheid te werken met een rekenkamerfunctie. Ze wijst op de extra kosten die ontstaan als het merendeel van de Nederlandse gemeenten zijn rekenkamerfunctie moeten omzetten in een verplichte rekenkamer.  De commissie Raadsleden en Griffiers wil eerst de resultaten van de brede werkgroep lokale rekenkamers afwachten en daarna een toekomstbestendige keuze maken. Nu overgaan tot afschaffing van de rekenkamerfunctie is te vroeg. De commissie ondersteunt het uitgangspunt om, waar nodig, de lokale rekenkamer(functie) te verbeteren.  

 

Voortgang Klimaatakkoord

De gesprekken over het Klimaatakkoord zijn begin dit jaar gestart. In de vergadering van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) wordt de tijdlijn geschetst, net als de opgaven: een reductie van 48,7 megaton minder CO2-uitstoot. De platformen waar afspraken gemaakt worden om de uitstoot in Nederland te beperken, zijn de sectortafels. In totaal zijn er vijf sectortafels: gebouwde omgeving, industrie, elektriciteit, mobiliteit (zie pagina 27) en landbouw & landgebruik. Op 10 juli resulteerde dit in een voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.  Binnenkort worden de doorberekeningen van het Planbureau voor de Leefomgeving verwacht. De doelstelling is dat er eind dit jaar een Klimaatakkoord wordt gesloten.
Informatie over bijeenkomsten en de speciale nieuwsbrief: www.vng.nl/klimaatakkoord

Werken aan oplossingen

Op 14 en 15 september organiseerde de VNG voor de tweede keer een bijeenkomst in Ulvenhout. Vertegenwoordigers van ministeries en maatschappelijke organisaties gingen met elkaar in gesprek over de opgaven in de samenleving en dilemma’s in de lokale uitvoeringspraktijk. De gemeenten Zeist, Helmond en Eindhoven brachten casussen in. In het sociaal domein, maar ook bij de realisatie van een aardgasvrije wijk of de toepassing van digitaliseringsmogelijkheden in een uitgaansgebied zitten systemen soms in de weg om inwoners daadwerkelijk te kunnen helpen. Genodigden gingen op zoek naar wat zij zelf kunnen bijdragen aan oplossingen. Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden was aanwezig voor reflectie op de discussie.
Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging.