Nummer 5, 23 maart 2018

Tekst: VNG

Vorige maand vergaderden de commissies Ruimte en Wonen en Raadsleden en Griffiers. Eerder al kwamen de delegaties van de Commissie Europa en Internationaal bij elkaar. Op deze pagina leest u een kort verslag daarvan. Meer informatie kunt u vinden op www.vng.nl/vereniging.

Ruimte en Wonen

De commissie vergaderde deels samen met de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit. Het Europees en nationaal landbouwbeleid werd toegelicht door Aldrik Gierveld van het ministerie van LNV. Hij vertelde dat het Europees beleid de komende jaren wordt herzien. Inzet van Nederland: minder geld voor landbouw en herschikking van de budgetten. Daarnaast wil Nederland meer subsidiariteit, dat wil zeggen meer mogelijkheden voor een eigen invulling. Nederland wil de verdeling van geld koppelen aan maatschappelijke opgaven en niet meer gebruiken als inkomenssteun. In de discussie die volgde, werd gesproken over schaalvergroting, de mogelijkheden voor bedrijfsovername, het stimuleren van duurzaamheid, gevolgen voor de volksgezondheid, de Pachtwet en de gevolgen van de bermenregeling.

Vervolgens ging het over de stand van zaken van de Omgevingswet en de voorbereiding van een landelijke woonagenda. Een actueel punt rond de Omgevingswet is de bewaking van de financiële consequenties, in het bijzonder rond de invoering van het digitaal stelsel. Ook is gesproken over de totstandkoming van een Transitiewet ter vervanging van de Crisis- en herstelwet. Dit vindt de commissie belangrijk om te komen tot versnelling van binnenstedelijke bouwprojecten. Het Rijk werkt aan een woonagenda. De VNG wordt hiervoor om input gevraagd. De commissie heeft de hoofdlijnen van onze inbreng vastgelegd.

Raadsleden en Griffiers

Jan Hamming was namens de commissie Bestuur en Veiligheid te gast om te spreken over de rol van de raad bij de aanpak van ondermijning. De commissies gaan op dit onderwerp samenwerken waardoor rol van de raad beter geborgd kan worden.

Het ministerie van BZK wil met diverse partners, waaronder de VNG en gelieer-de verenigingen, een letter of intent voor weerbaar bestuur vaststellen (zie ook het interview met minister Ollongren, p. 34). De commissie stemt in met de ondertekening en vraagt aandacht voor goede introductieprogramma’s en trainingen voor (nieuwe) raadsleden.

Leden van de VNG-werkgroep democratie hebben deelgenomen aan het Overleg van Zeist. Zij roepen met een brief en flyer op om te investeren in de lokale democratie. Arjan Oudbier en Heleen van Dijk gaven de commissie een toelichting daarop.

De commissie spreekt af om bij het VNG-bestuur de verhoging van de raadsledenvergoeding onder de aandacht te brengen en te bepleiten dat er zo spoedig mogelijk duidelijkheid komt.

Robbert Lievense vertegenwoordigt de VNG bij het rondetafelgesprek van de Tweede Kamer over de positie van raadsleden (8 maart jl.). De commissie geeft een aantal bespreekpunten mee: de raadsledenvergoeding (in relatie
tot werkdruk), consulenten die helpen nieuwe raadsleden in te werken, het intrekken van het wetsvoorstel Experimentenwet, en de secundaire arbeidsvoorwaarden van raadsleden.

Europa en Internationaal

In 2019 zal het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa de staat van de lokale en regionale democratie in Nederland analyseren. Dit wordt gedaan op basis van het Europees Handvest inzake Lokale Autonomie. De Commissie Europa en Internationaal adviseert positief om een pre-monitoring onderzoek uit te voeren.

Eurocommissaris Timmermans heeft het initiatief genomen om een subsidiariteitstaskforce op te richten. De taskforce zal kijken op welke beleidsterreinen mogelijk op termijn de bevoegdheden deels of geheel terug moeten naar de lidstaten (subsidiariteit en proportionaliteit van EU-regels). De taskforce gaat ook onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om decentrale overheden beter te betrekken in voorbereiding en follow-up van EU-beleid. De gemeentelijke leden van het Comité van de Regio’s (CvdR) hebben besproken hoe de VNG aan dit debat kan bijdragen.

In de internationale delegatie is gesproken over het opzetten van een landelijk dekkend Global Goals-ambassadeursnetwerk. In dit netwerk kunnen burgemeesters en wethouders een verbindende rol spelen tussen het VNG-bureau en collega-bestuurders in de regio bij de Gemeenten4GlobalGoals-campagne.

De commissie heeft positief geadviseerd over de volgende VNG-documenten: Position paper INTERREG na 2020, VNG-paper over de toekomst Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het Jaarplan opdracht internationaal beleid 2018.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging