VNG Magazine nummer 14, 29 september 2023

Tekst: VNG

Openstelling vacatures in bestuur en commissies van de VNG

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 13 vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges). We nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.

Aanmelding kandidaten
•    In de profielschetsen vindt u informatie over wie in aanmerking komen voor de betreffende vacatures en de vereisten per vacature. De profielschetsen staan op VNG.nl.
•    U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk woensdag 4 oktober a.s. voor 12.00 uur.
•    Op de website governance.vng.nl kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat.

Mocht u naar aanleiding van het voorgaande vragen hebben, dan kunt u die stellen via kandidaatstelling@vng.nl. We zijn kandidaten bij voorbaat dankbaar voor hun bereidheid om een bijdrage te leveren aan het werk van de VNG.


Terugblik VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit 7 september 2023

De commissie wordt geleid door Mark Boumans (vicevoorzitter van de VNG en burgemeester van Doetinchem). Hij neemt het voorzitterschap waar tot er op de ALV in december 2023 een nieuwe commissievoorzitter is benoemd.

Kennisprogramma zeespiegelstijging 
Joris Geurts van Kessel en Annemiek Roeling van het ministerie van IenW presenteren het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

De zeespiegelstijging bedraagt tot nu toe enkele millimeters per jaar. Maar dat gaat veranderen. In 2100 zal de zeespiegel enkele decimeters tot enkele meters gestegen zijn. Allerlei variabelen spelen een rol, waardoor er grote onzekerheid is. Met name het smelten van het landijs is moeilijk in te schatten. De gevolgen hebben betrekking op waterveiligheid (overstromingen) en beschikbaarheid van zoet water. Technisch gezien kan Nederland veilig worden gehouden tot een zeespiegelstijging van drie meter. Maar verzilting treedt nu al op.

In de discussie wordt gesproken over de relatie met andere opgaven, zoals ‘water en bodem sturend’. Duidelijk is dat de zeespiegelstijging overal in het land gevolgen heeft. Geconstateerd wordt dat de ernst van de situatie niet breed wordt beseft en dat er dus veel communicatie nodig is. Ook richting bestuurders. De inleiders benadrukken het belang van het reserveren van ruimte voor toekomstige voorzieningen. Behalve de zeespiegelstijging leiden ook andere vormen van wateroverlast tot nieuwe maatregelen.

Wetsvoorstel Versterking regie volkshuisvesting 
Commissielid Martijn Balster licht de stand van zaken toe. Het wetsvoorstel ligt voor advies bij de Raad van State. De VNG kan zich vinden in de doelen van de wet, maar is op belangrijke punten niet blij met de uitwerking.

De VNG wil dat er naast een minimum ook een maximum aan de toewijzingen van urgenten wordt gesteld. Uit de Uitvoeringstoets van VNG Realisatie komen zorgen rond de kosten voor gemeenten, de onzekerheid over uitwerking in lagere regelgeving en een teveel aan rijksbemoeienis.

Uit het artikel 2-onderzoek naar de financiële consequenties voor ­gemeenten blijkt dat er soms grote verschillen in bedragen zijn tussen grotere en kleinere gemeenten, terwijl ze dezelfde handelingen moeten uitvoeren. Het lijkt erop dat de kosten in kleine gemeenten onvoldoende zijn onderzocht. 
De concept-VNG-reactie op het wetsvoorstel wordt nog besproken in twee andere VNG-commissies. Daarna stuurt de VNG haar reactie naar de Raad van State. Met het ministerie wordt verder gesproken over de uitkomsten van het artikel 2-onderzoek.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging.