VNG Magazine nummer 8, 28 april 2023

Tekst: VNG

Expertise gezocht voor Caribische eilanden

VNG International is op zoek naar gemeentelijke experts voor het ondersteuningsprogramma voor Caribische overheden. Er is onder meer behoefte aan experts op het gebied van integriteit, weesgronden, digitalisering, burgerzaken, verandermanagement en doorlichting. Ook er is vraag naar kwartiermakers en wetgevingsjuristen.
In juli 2022 is het ondersteuningsprogramma van de VNG en het ministerie van BZK voor de Caribische eilanden van start gegaan. Er is een Caribische Uitwisselingsfaciliteit gestart waarmee de zes eilanden assistentie krijgen als zij behoefte hebben aan capaciteit, leren of advies op het gebied van overheidsvraagstukken in brede zin. Deze ondersteuning wordt gegeven tijdens expertmissies naar de eilanden. Gemeenten die interesse hebben, kunnen contact opnemen met Marciano Johns, projectleider VNG International, marciano.johns@vng.nl.


Terugblik College voor Arbeidszaken 12 april 2023

Op de agenda van het College voor Arbeidszaken (CvA) stond onder andere de uitslag van de ledenraadpleging over de Cao 2023, het pensioenakkoord, de financiering van de Cao SW en Cao Aan de Slag, de arbeidsmarktkrapte en het nieuwe beleidsplan.

De Cao gemeenten en Cao SGO
De uitslag van de ledenraadpleging was positief, 98% heeft ingestemd met de nieuwe cao. De respons van gemeenten en WSGO-leden was hoog: respectievelijk 296 reacties en 98 reacties. De volgende aandachtspunten kwamen naar voren: de nivellering van het salaris, de snelheid van het proces, de doorlooptijd van de cao, behoefte aan afspraken over financiering door het rijk en begrip voor de positie van kleinere gemeenten.
Voor de volgende cao is de planning om bijeenkomsten te organiseren voor het ophalen van de inzet. Na de zomer starten de onderhandelingen.

Nieuwe pensioenregeling
Sociale partners streven ernaar om per 2026 over te gaan naar een nieuwe pensioenregeling. Om dit mogelijk te maken, moet de Pensioenkamer voor de zomer een formeel besluit nemen. De onderhandelingen over de nieuwe ABP-pensioenregeling verlopen vooralsnog goed. Nu heeft de Pensioenkamer het CvA om akkoord gevraag op een aantal afspraken. Voorafgaand hieraan worden er in mei webinars georganiseerd.

Inclusieve Arbeid: Cao SW en Cao aan de Slag
De gesprekken met SZW over mogelijke financiering voor de Cao SW en Cao Aan de Slag vlotten niet. Als er meer duidelijkheid komt vanuit SZW, zet de VNG een enquête onder de leden uit over het al dan niet continueren van de Cao Aan de Slag en in welke vorm.

Beleidsplan CvA
Het CvA heeft het nieuwe meerjarenbeleidsplan Samen bereiken we meer vastgesteld. De input voor het beleidsplan kwam van de portefeuillehouders van het college en ambtelijke klankbordgroepen. Het college wil met het plan benadrukken dat gemeenten weliswaar verschillend zijn maar samen aan de lat staan voor goed werkgeverschap, zodat huidige en nieuw te werven werknemers graag in onze sector werken.

Arbeidsmarktkrapte
Gemeenten komen vaker in de knel in de uitvoering vanwege een tekort aan werknemers. Het CvA heeft daarom samen met VNG Realisatie het initiatief genomen tot een VNG-breed programma rondom arbeidsmarktkrapte. Het college heeft hiervoor een propositie geformuleerd en doet hiermee een beroep op het uitvoeringsfonds van de VNG Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU-gelden). Het CvA lichtte de propositie onlangs toe bij het College voor Dienstverleningszaken.
Het CvA besprak ook de recente brief van de minister van SZW aan de Tweede Kamer over de aanpassingen in arbeidswetgeving en er was een presentatie van A&O fonds Gemeenten over het jaar 2022.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging