VNG Magazine nummer 19, 2 december 2022

Tekst: VNG

Geen tegenkandidaten voor bestuur en commissies

Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld voor de kandidaten die zijn voorgedragen voor het bestuur en de commissies van de VNG. Over de voorgedragen kandidaten, onder wie Sharon Dijksma als beoogd vicevoorzitter, wordt besloten tijdens de algemene ledenvergadering van 2 december. Ook de penningmeester en secretaris worden tijdens die Najaars ALV opnieuw benoemd.Commissie Europa en Internationaal

De commissie Europa en Internationaal sprak onder andere over steun en wederopbouw in Oekraïne, de waarneming van gemeenteraadsverkiezingen door de Raad van Europa, en de aanwezigheid van de VNG bij de klimaatconferentie in Egypte.

VNG International gaat helpen met het opstellen van lokale herstelplannen Oekraïne
Recent is de VNG, via VNG International, een wederopbouwproject in Oekraïne gestart. In het project wordt nauw samengewerkt met de Oekraïense vereniging van gemeenten AUC. De start van dit project was aanleiding om Nataliya Lazarenko, manager internationale samenwerking van AUC, uit te nodigen bij de vergadering. Zij gaf een update over de situatie in Oekraïne en de behoeften van gemeenten.
Lazarenko gaf aan uit te zien naar de samenwerking binnen het wederopbouwproject. Wel moet er ook oog blijven voor kortetermijnbehoeften. Zo zijn er nu grote tekorten op het gebied van warmte, water en elektriciteit. Gemeenten elders in de wereld wordt gevraagd om ondersteuning te bieden en bij te dragen aan de wederopbouw. Dat kan door bijvoorbeeld het doneren van gemeentelijke apparatuur, voertuigen voor hulpverlening en brandweerwagens.

Europese waarnemers positief over gemeenteraadsverkiezingen
Het Congres van Lokale en Regionale Overheden heeft zijn rapport over de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 gedeeld. Op basis van de waarneming die het congres heeft gedaan, is een rapport met aanbevelingen opgesteld. De waarnemers zijn erg positief over de wijze waarop de gemeenteraadsverkiezingen zijn verlopen in Nederland. De aanbevelingen zijn gericht op de financiering van lokale politieke partijen, het tegengaan van desinformatie en hate speech en de benoeming van de burgemeester.

Aanwezigheid bij COP27 voor meer lokale betrokkenheid bij klimaatdoelstellingen
Wethouder Marieke Schouten van Nieuwegein was namens het Europees Comité van de Regio’s en de VNG aanwezig bij de klimaatconferentie COP27 in Egypte. De hoofdboodschap van de wethouder was dat lokale en regionale overheden een rol moeten hebben in de onderhandelingen over klimaatdoelstellingen en maatregelen. Er is verbinding gezocht met Sharon Dijksma, burgemeester van Utrecht, die als speciaal gezant namens het stedennetwerk van de VN ook aan de klimaatconferentie deelnam.

Nieuw beleidsplan Commissie Europa en Internationaal 2022-2026 opgesteld
De commissie heeft haar vierjarige beleidsplan aangenomen. In het beleidsplan worden de belangrijke maatschappelijke en bestuurlijke opgaven en thema’s voor de periode 2022-2026 beschreven. De commissie gaat zich de komende tijd met de volgende vijf prioritaire thema’s bezighouden:

  • Stad en ommeland;
  • Bestuurlijke vernieuwing en inclusieve samenleving;
  • Groene transities: energie, klimaat, mobiliteit en circulaire economie;
  • Digitalisering en regionale economische ontwikkeling;
  • Mondiale crises: preventie en respons.

Vacatures tijdelijke Commissie Asiel en Migratie (TC-AM)

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 15 vacatures in de nieuwe Tijdelijke Commissie Asiel en Migratie. Wij nodigen alle burgemeesters, wethouders, secretarissen, griffiers en raadsleden van harte uit om zich uiterlijk woensdag 7 december kandidaat te stellen.
Op de website governance.vng.nl kunt u zich registreren en kandidaat stellen.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging