VNG Magazine nummer 10, 17 juni 2022

Tekst: VNGAgenda en stukken ALV 29 juni 2022

Op 28 en 29 juni vindt het VNG Jaarcongres in Westfriesland plaats. Heeft u zich al aangemeld? Gastregio Westfriesland kan niet wachten om u straks te ontvangen voor een congres dat midden in de wereld staat. Op woensdag 29 juni vindt ook de Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats.

De agenda en de bijbehorende stukken kunt u nu inzien. Alle leden zijn op woensdag 1 juni voor de ALV uitgenodigd via een ledenbrief. U kunt statutair tot uiterlijk donderdag 16 juni aanstaande amendementen op voorstellen indienen. Wij vragen u nadrukkelijk om ook eventuele moties uiterlijk op deze datum in te dienen, zodat het VNG-bestuur tijdig preadviezen kan vaststellen en de leden hun standpuntbepaling kunnen voorbereiden.

Meer informatie over het jaarcongres en de ALV vindt u op de congreswebsite (vngjaarcongres.nl).

Terugblik VNG-bestuursvergadering, 30 mei 2022
VNG-voorzitter Jan van Zanen feliciteert diverse bestuursleden met hun herbenoeming als gemeentebestuurder en bedankt de vertrekkende bestuursleden voor hun inzet. Ook wordt het afscheid van Peter Knip als directeur van VNG International gememoreerd. Pieter Jeroense volgt hem op.

Verlengen aanmeldtermijn bestuur en commissies
Omdat de collegevorming in veel gemeenten nog niet is afgerond, besluit het bestuur de aanmeldtermijn voor het VNG-bestuur en de VNG-commissies tot 1 juli te verlengen. Indien nodig kan ook na deze termijn tot verdere verlenging worden besloten.

Verruiming lokaal belastinggebied
Alexander Rinnooy Kan (hoogleraar Economie en voormalig senator D66) en Maarten Allers (hoogleraar Economie van decentrale overheden) hebben op verzoek van het bestuur het rapport Bepalen betekent betalen uit 2015 geactualiseerd. Aanleiding hiervoor is de passage in het regeerakkoord om voor de periode na 2025 een nieuwe financieringssystematiek uit te werken inclusief de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied. Hierdoor is het rapport uit 2015 weer actueel. De recente actualisatie beschrijft onder meer de randvoorwaarden voor een mogelijke uitbreiding van het lokale belastinggebied, waaronder: de financiële verhoudingen moeten op orde zijn en er mag geen sprake zijn van verzwaring van de totale belastingdruk.

Het bestuur blijft pleiten voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. De VNG zal dit standpunt krachtig uitdragen en het initiatief nemen om hierover het gesprek met het rijk aan te gaan.

Vooruitblik Algemene Ledenvergadering (ALV) 29 juni
Het bestuur blikt vooruit op de ALV tijdens het komende jaarcongres en spreekt in dit kader over het werken als één overheid, het gebrek aan menskracht bij gemeenten en het grote belang van financiële duidelijkheid van het kabinet voor na 2025. Ook de actuele ontwikkelingen rond de Hervormingsagenda Jeugd, de herijking van het gemeentefonds en het Klimaatakkoord worden door het bestuur besproken. De agenda van de ALV wordt vastgesteld.

Expertiseteam Lokale politieke partijen
Sinds het expertiseteam lokale politieke partijen drie jaar geleden een advies uitbracht, is er veel veranderd. Zo is het Kennispunt lokale politieke partijen verzelfstandigd, is in de Tweede Kamer een motie over subsidie voor lokale politieke partijen aangenomen en is het aantal raadszetels voor lokale partijen bij de laatste verkiezingen toegenomen. Het is goed om nogmaals te kijken welke behoeften er zijn bij lokale politieke partijen en welke rol de VNG en anderen daarbij kunnen spelen. Daarom stemt het bestuur ermee in opnieuw een expertiseteam in te stellen.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging