VNG Magazine nummer 1, 19 januari 2024

Tekst: VNG

Vooraankondiging: bijeenkomsten GALA, IZA en Sportakkoord II
Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van en de verbinding tussen de akkoorden organiseren de VNG en de VSG in samenwerking met GGD GHOR Nederland, GGD’en, het RIVM en kennis- en ondersteuningspartners komend voorjaar (in de maanden maart, april en mei) meerdere bijeenkomsten. In de bijeenkomsten gaan we in op actuele ontwikkelingen rondom de akkoorden, organiseren we themasessies en faciliteren we uitwisseling. Daarbij spelen we zoveel mogelijk in op vraagstukken die in de verschillende regio’s leven. Meer informatie vindt u op vng.nl.

Terugblik Bestuursvergadering 13 december 2023
De laatste vergadering van het VNG-bestuur in 2023 was een fysieke bijeenkomst in Den Haag. Voorzitter Sharon Dijksma heette bij de opening het nieuwe bestuurslid Jan Martin van Rees, wethouder in Almelo, welkom. Hij volgt Liesbeth Grijsen op als voorzitter van de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM).

Terugblik op Bestuurdersdag en ALV
Het bestuur keek kort terug op de Bestuurdersdag en ALV van vrijdag 1 december. De dag werd energiek afgetrapt door politicoloog en VNG Magazine-columnist André Krouwel met een duiding van de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november 2023. ’s Middags vond de algemene ledenvergadering (ALV) plaats, waarbij onder meer een aantal lokaal bestuurders werd ‘uitgezwaaid’ die op 6 december 2023 zijn benoemd als lid van de Tweede Kamer. Tijdens de ALV stemden de leden unaniem in met de resolutie Gebruik de kracht van het lokaal bestuur die zich richt tot de formerende partijen.

Inzet kabinetsformatie
Het bestuur besprak verschillende onderwerpen die belangrijk zijn richting de kabinetsformatie. De resolutie Gebruik de kracht van het lokaal bestuur vormt hiervoor de basis; bestaanszekerheid – voldoende inkomen voor de vaste lasten en toegang tot zorg – is hierin een belangrijk thema. De VNG houdt eind januari een tweedaagse ‘Top Bestaanszeker Nederland’. Naast onze eigen gemeentelijke achterban worden voor deze top uitgenodigd: maatschappelijke partners, publieke dienstverleners, kennispartners en anderen.
Samen met Aedes, de koepelorganisatie van de woningcorporaties, wordt in februari ook een brede top over wonen georganiseerd. Hiervoor zijn als genodigden niet alleen de koepels en overheidspartners in beeld, maar bijvoorbeeld ook pensioenfondsen en investeerders.

Rapport Elke regio telt!
In januari bespreekt het bestuur de conclusies en aanbevelingen van de adviesgroep die zich heeft gebogen over het rapport Elke regio telt!. Dit rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli, maart 2023) is gericht aan het kabinet, maar ook gemeenten willen bijdragen aan het in praktijk brengen van de aanbevelingen. Vicevoorzitter van het VNG-bestuur en voorzitter van de adviesgroep is Mark Boumans. In januari zal dit onderwerp opnieuw op de agenda van het bestuur staan.

Propositie ‘De waarde van het sociaal domein’
Commissievoorzitters Cathalijne Dortmans (Zorg, Jeugd en Onderwijs) en Peter Heijkoop (Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie) legden de aangescherpte en geactualiseerde versie van de propositie sociaal domein voor aan het bestuur. Begin 2024 wordt deze aan de leden gepresenteerd. De propositie verwoordt de inzet richting het nieuwe kabinet. Het bestuur stemde in met het concept dat nu voorligt.

Uitslag ledenraadpleging cao’s SW en Aan de slag
Het onderhandelaarsresultaat van 15 november 2023 voor de cao’s Sociale Werkvoorziening (SW) en Aan de slag is via één ledenraadpleging voorgelegd aan de leden, die hiermee hebben ingestemd. Het bestuur bekrachtigde de onderhandelingsresultaten.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging