Tekst: VNG

nummer 2, 10 februari 2017

Op 12 januari kwamen het College voor Arbeidszaken, de commissie Gezondheid en Welzijn en de commissie Ruimte en Wonen bijeen. Waar gingen de vergaderingen over en wat waren de belangrijkste onderwerpen? Lees de terugblik. Op de website van de VNG treft u de volledige verslaglegging aan.

College voor Arbeidszaken

De huidige cao gemeenten loopt in mei 2017 af. De uitgangspunten van de nieuw te sluiten cao staan in de conceptarbeidsvoorwaardennota, die aan de leden wordt voorgelegd. Het bestuur stelt de arbeidsvoorwaardennota op 16 februari vast.

De normalisatie van de rechtspositie van ambtenaren is een feit. Waarschijnlijk treedt de wet op 1 januari 2020 in werking. In een presentatie door het VNG-bureau is op hoofdlijnen geschetst wat de normalisatie voor gemeenten betekent en welke activiteiten de komende periode uitgezet worden.

Gemeentesecretaris Nico Versteeg (Lelystad) sprak aan de hand van een tussenrapport van de A+O fondsen over het veranderende werk bij gemeenten. Door technologische en sociale innovaties verandert de samenleving en ook de gemeentelijke organisatie. Dit heeft met name gevolgen voor kwetsbare laaggeschoolde functies. Om hier inzicht in te krijgen moet dit onderwerp beter geagendeerd worden bij gemeenten. De A+O fondsen doen hier vervolgonderzoek naar.

Nadat op 29 oktober 2016 een principeakkoord op hoofdlijnen werd bereikt over herziening van het FLO-overgangsrecht voor brandweerpersoneel, wordt in de technische commissie gewerkt aan uitwerking van dit principeakkoord. De uitwerking is complex, maar de technische commissie verwacht de tweede helft van februari 2017 een rapport op te leveren, zodat in maart van dit jaar bestuurlijk overleg tussen Brandweerkamer en bonden kan plaatsvinden.

Gezondheid en Welzijn

Na bespreking van de actualiteit van de Wmo kwamen de financiering van de multidisciplinaire aanpak huiselijk geweld en de voortgang van het proces rond beschermd wonen aan de orde. De commissie stemde in met het voorgelegde besluitvormingsproces met drie bestuurlijke afwegingsmomenten. In de volgende vergadering zal de commissie besluiten over een afwegingskader om de haalbaarheid van het te ontwikkelen verdeelmodel te kunnen beoordelen.

Er is uitgebreid van gedachten gewisseld over het transformatieprogramma sociaal domein en over het RIVM-programma preventie in de wijk.

Vervolgens is de bestuurlijke Europavisie van de VNG besproken. In de discussie werd duidelijk dat de commissie er aan hecht meer verbindingen te leggen tussen de commissie Gezondheid en Welzijn en Europa. Een kleine delegatie zal dit verder uitwerken.

Voor de bespreking van het VNG-standpunt over de Drank- en Horecawet (DHW) was Pieter Verhoeve te gast.

Hij is burgemeester van Oudewater en portefeuillehouder in de commissie Bestuur en Veiligheid. De commissie vond dat in het standpunt het thema alcoholpreventie, vooral bij jongeren, meer aandacht dient te krijgen.

Tot slot werd de inzet van de voorzitter bij het komende rondetafelgesprek over doelgroepenvervoer in de Tweede Kamer besproken en akkoord bevonden.

Ruimte en Wonen

De commissie sprak over binnenstedelijke transformatie. Hilco van der Wal van het Herbestemmingsteam gaf aan dat er vier belangrijke pijlers zijn voor een succesvolle transformatie:

  • het hebben van een visie of verhaal;
  • veel aandacht voor de buitenruimte;
  • het stellen van plotregels aan private percelen;
  • het creëren van een plek.

Juist wanneer men meer wil dan alleen een herontwikkeling van gebouwen is het dikwijls nodig om gemeentelijk geld in de locatie te steken.

Op de agenda stond ook de Nationale Omgevingsvisie, die dit jaar in concept zal verschijnen. De commissie onderkent het belang van betrokkenheid van gemeenten en de VNG daarbij. Klimaatadaptatie is een van de thema’s die een plek zal krijgen in de omgevingsvisie. Klimaatveranderingen zullen grote invloed hebben op de inrichting van het land en de randvoorwaarden die aan gebouwen en grondgebruik zullen worden gesteld.

De commissie sprak ook over het wetsvoorstel Dieraantallen, dat niet op draagvlak kan rekenen. Het voorstel is een bedreiging voor de agrarische sector, in het bijzonder bij bedrijfsbeëindiging en -overname. De haast die het kabinet maakt, leidt volgens de commissie niet tot een goede oplossing.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/bestuur-en-commissies-vng.