icoon digitale veiligheid

Samenvatting

Digitale veiligheid wordt steeds belangrijker. We zien een verschuiving in de criminaliteitscijfers van ‘fysiek’ naar digitaal. Door de groei aan digitale producten en diensten neemt de potentiële digitale kwetsbaarheid van de samenleving toe. Daar komt bij dat de fysieke en de digitale wereld met elkaar verweven zijn geraakt en dat brengt nieuwe risico’s met zich mee. Om hun werk goed te kunnen doen, moeten bestuurders deze risico’s en kwetsbaarheden kennen.

Drie thema’s springen naar voren uit de vele rapporten en studies op het gebied van digitale veiligheid. Ten eerste is, net als bij fysieke crises, de rol van de bestuurder van groot belang bij digitale crises. Maar die rol bij digitale crises is nog onderontwikkeld. Zo zijn bij digitale verstoringen de precieze bevoegdheden nog niet altijd duidelijk. Ten tweede zorgt verdergaande digitalisering ervoor dat onze samenleving sterker vernetwerkt raakt. Alleen door intensiever samen te werken en actief kennis te delen kunnen de risico’s die vernetwerking met zich mee brengt in beeld worden gebracht (monitoring) en kan daar effectief op geacteerd worden. Ten derde groeit de afhankelijkheid van buitenlandse techbedrijven in onze digitale infrastructuur en dienstverlening. Het is volgens verschillende toonaangevende instituten en adviesraden van belang om deze afhankelijkheden in beeld te krijgen en te verkleinen, zeker gegeven de huidige onzekere geopolitieke realiteit.

De VNG en de VNG Informatie Beveiligingsdienst (IBD) helpen gemeentebestuurders actief om digitale veiligheid ook op lokaal niveau te waarborgen. De Agenda Digitale Veiligheid biedt hierin het belangrijkste bestuurlijke perspectief, maar ook de VNG cybergame, de cyberoefening, de bestuurlijke mindmaps en vele IBD-handreikingen kunnen helpen om onze gemeenten (digitaal) veilig te houden.

Digitale weerbaarheid

Deze analyse start met een inleiding op het onderwerp digitale veiligheid. Daarin wordt gesteld dat digitale weerbaarheid twee aspecten kent: preventie (van incidenten) en reactie (op incidenten). Vervolgens worden ontwikkelingen op het Europese niveau geschetst, met onder andere de Cybersecurity Act en ambities op het gebied van digitale soevereiniteit. Daarna worden de activiteiten van het Rijk behandeld, met een nadruk op de twee genoemde aspecten van digitale weerbaarheid, preventie en reactie. Vervolgens worden de belangrijkste aandachtspunten en adviezen besproken vanuit toonaangevende instituten. Ten slotte schijnt deze analyse licht op de activiteiten van gemeenten en de VNG die aansluiten bij deze aandachtspunten.