icoon artificiele intelligentie

Samenvatting

Met ‘big data’ als grondstof, heeft Artificiële Intelligentie (AI) de potentie om maatschappelijke verschijnselen inzichtelijk te maken en beleids- en besluitvorming te verbeteren. Gemeenten kunnen hiermee een nieuwe toegevoegde waarde creëren voor hun inwoners. Het kabinet en Europa (h)erkennen de kansen die AI biedt. Het startschot is dan ook gegeven om met deze nieuwe technologie aan de slag te gaan.

Kansen en bedreigingen

AI creëert niet alleen kansen, maar stelt ons ook voor uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het vraagstuk van de transparantie van de werking van AI-systemen en van de uitkomsten die ze genereren. De sociale effecten die AI-systemen genereren zijn niet per definitie positief. AI-systemen en de data waarmee ze worden gevoed kunnen bijvoorbeeld bestaande vooroordelen versterken, individuen onwettig discrimineren en bevolkingsgroepen stelselmatig en grootschalig stigmatiseren.

Wetgeving die kansen biedt en vertrouwen geeft

AI is technologie in ontwikkeling, ook als het gaat om inbedding in de samenleving. Goede, effectieve wetgeving kan daarbij krachtige ondersteuning bieden. Belangrijke voorwaarde is dat er voldoende ruimte wordt ingebouwd voor het benutten van de kansen van AI en het versterken van het vertrouwen in deze technologie. Politici, beleidsmakers en de samenleving staan daarbij voor een fundamentele uitdaging: hoe zorgen we ervoor dat de verhouding tussen gewenste en ongewenste uitkomsten en effecten naar de goede kant doorslaat?

Samenwerken en kennis delen

Diverse gemeenten zijn al uit de startblokken met AI-projecten en doen daarmee waardevolle ervaring op. Het is evenwel evident dat er bij de overheid in het algemeen – en specifiek bij gemeenten – nog veel kennis binnengehaald dient te worden om de kansen van AI ten volle te benutten. Die kennis is ook nodig om het politiek-bestuurlijke gesprek over maatschappelijk verantwoorde inzet van mensen en AI op een betekenisvolle manier te kunnen voeren. Via Samen Organiseren, de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en een beleidsaanpak AI ondersteunt de VNG gemeenten in een adequate reactie op de geschetste ontwikkelingen. Kennisdeling en samenwerking tussen gemeenten zijn daarbij noodzakelijk.