De ontwikkeling van wet- en regelgeving in het aanvullingsspoor maakt deel uit van lopende beleidsontwikkelingen op het gebied van natuur, bodem, geluid en grondeigendom.

Parallel aan de Omgevingswet worden vier aanvullingswetten gemaakt. Het gaat om de onderwerpen bodem, geluid, natuur en grondeigendom. De aanvullingswetten zijn afzonderlijke wetten, omdat er ook nieuw beleid in komt. De aanvullingswetten gaan op in de Omgevingswet op het moment dat deze in werking treedt.

Aanvullingswet bodem

Het beleid op dit terrein wordt namelijk inhoudelijk vernieuwd en belangrijke inhoudelijke keuzes zijn nog niet gemaakt. Doel is dat de bestaande bodemregelgeving (Wet bodembescherming, hoofdstuk 11a Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving) alsnog opgaat in de Omgevingswet. Lees meer

Aanvullingswet geluid

Deze wet vult de Omgevingswet op een aantal punten aan. De wet regelt onder andere het gebruik van het instrument geluidsproductieplafonds voor provinciale en lokale wegen. Daarnaast geeft de toelichting van de wet een doorkijk naar het systeem dat voor de nieuwe geluidswetgeving opgenomen wordt in het in voorbereiding zijnde Aanvullingsbesluit Geluid. Lees meer

Aanvullingswet natuur

De kaders van de Wet natuurbescherming worden via de Aanvullingswet natuur geïntegreerd in de Omgevingswet. Lees meer

Aanvullingswet grondeigendom

De instrumenten uit de huidige Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de Wet inrichting landelijk gebied komen in deze Aanvullingswet samen met een nieuwe regeling voor vrijwillige stedelijke herverkaveling. Lees meer

Besluiten en regeling

Onder het Aanvullingsspoor vallen verder nog de Aanvullingsbesluiten en de Aanvullingsregeling.

Aanvullingswet bodem

Het onderwerp bodem is uit het wetsvoorstel gehouden en wordt via onder andere het aanvullingsbesluit bodem geregeld. Binnenkort wordt aanvullingsbesluit vastgesteld.

Doel is dat de bestaande bodemregelgeving (Wet bodembescherming, hoofdstuk 11a Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving) alsnog opgaat in de Omgevingswet. De regering wil daartoe de kaders voor de bodemregeling via de Aanvullingswet bodem, invoegen in de reeds vastgestelde Omgevingswet. Op die manier treden de nieuwe wettelijke regels voor bodem tegelijk met de Omgevingswet in werking.

Overigens komen belangrijke delen van de huidige regels voor bodem niet meer in de wet terug. Deze zullen worden opgenomen in de AMvB’s die de uitvoering regelen van de Omgevingswet. Meer daarover vindt u onder aanvullingsbesluiten.

VNG inzet

De inzet van de VNG is bepaald aan de hand van de consultatieversie 2016. Zie onze brief van mei 2016 aan het kabinet en de formele reactie op het aanvullingsbesluit bodem. Voor meer informatie over het onderwerp bodem verwijzen wij naar het VNG-dossier over bodem & ondergrond. Of bekijk de factsheet De bodem: gemeenten vinden er wat van. De werkgroep Bodem maakt zich hard voor deze inzet. U kunt via de werkgroep bodem meedenken over bodem in de omgevingswet door u aan te melden.

Meer informatie

Aanvullingswet geluid

Het onderwerp geluid wordt via een Aanvullingswet meegenomen in de Omgevingswet. Het beleid op dit terrein  wordt inhoudelijk vernieuwd en belangrijke inhoudelijke keuzes zijn nog niet definitief gemaakt. Het is wel de bedoeling dat de bestaande geluidregelgeving (neergelegd in de Wet geluidhinder, hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving) niet als zodanig wordt voortgezet maar opgaat in het stelsel van de Omgevingswet.

Aanpassing wet

Om deze regelgeving in de vastgestelde Omgevingswet op te kunnen nemen, dient deze wet te worden aangepast. Daarvoor is de Aanvullingswet geluid opgesteld. Belangrijkste onderwerp van deze Aanvullingswet dat alsnog in de Omgevingswet moet worden opgenomen is “de mogelijkheid voor gebruik van het geluidsproductieplafond”. De Aanvullingswet geluid zal tegelijk met de Omgevingswet in werking moeten treden.

Overigens komen belangrijke delen van de huidige regels voor geluid straks niet meer in de wet voor. Deze zullen worden opgenomen in de AMvB’s die de uitvoering regelen van de Omgevingswet. Meer daarover vindt u onder aanvullingsbesluiten.  

Status

De consultatie voor de Aanvullingswet geluid heeft in 2016 plaatsgevonden. De Aanvullingswet geluid is in oktober 2018 ingediend bij de Tweede Kamer.

Meer informatie

Aanvullingswet natuur

Het onderwerp natuur wordt via een aanvullingswet aan de Omgevingswet toegevoegd. Hiervoor is gekozen omdat ten tijde van de indiening van het wetsvoorstel de parlementaire behandeling van de Wet natuurbescherming nog niet was afgerond en het onwenselijk was dat de herziening van de natuurbeschermings­wetgeving vertraging op zou lopen door de Omgevingswet.

Aangenomen

De wet is op 1 januari 2017 in werking getreden. De kaders die zijn opgenomen in deze wet worden later via de Aanvullingswet natuur geintegreerd in de Omgevingswet en tegelijk met deze wet in werking treden. De openbare consultatie van het voorstel liep tot 21 januari 2017.

Overigens komen belangrijke delen van de regels uit de Wet natuurbescherming straks niet in de Omgevingswet terug. Deze worden opgenomen in de AMvB's die de uitvoering regelen van de Omgevingswet.

Bepalingen

Dat het natuurbeschermingsrecht nog niet volledig in het wetsvoorstel voor een Omgevingswet is opgenomen, betekent overigens niet dat er niets is opgenomen. Integendeel, het huidige wetsvoorstel bevat al een aantal bepalingen over de natuurbescherming.

Status

De consultatie voor de Aanvullingswet grondeigendom heeft eind 2016 plaatsgevonden. Zie ook de reactie van de VNG.

In maart 2018 heeft de Raad van State advies uitgbracht over de Aanvullingswet natuur. Het advies wordt verwerkt door de regering.

Meer informatie

Aanvullingswet grondeigendom

Het onderwerp grondeigendom wordt via een aanvullingswet in de Omgevingswet meegenomen. De instrumenten uit de huidige Onteigeningswet, de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), de Wet inrichting landelijk gebied komen in deze Aanvullingswet samen met een nieuwe regeling voor vrijwillige stedelijke herverkaveling.

VNG inzet

De VNG wil voor gemeenten bereiken dat er een volledig grondbeleidsinstrumentarium in de Omgevingswet komt voor zowel de actieve- als de facilitaire ontwikkelrol. De inzet van de VNG is gericht op een zo volledig en eenvoudig mogelijk kostenverhaal. Verder is het voor gemeenten essentieel dat het grondbeleidsinstrumentarium in de Omgevingswet uitgerust is voor zowel grote, kleine, binnenstedelijke, uitleglocaties en organische ontwikkelingen. Voor wat betreft het instrument vrijwillige stedelijke herverkaveling maakt de VNG zich zorgen over hoe deze regeling aantrekkelijk wordt voor grondeigenaren en gemeenten.

Status

 • De Aanvullingswet grondeigendom is in februari 2019 aangeboden aan de Tweede Kamer.
 • Daarna is een eerste en een tweede nota van wijziging ingediend. Zie de reactie van de VNG.
 • In opdracht van de VNG is een onderzoek gedaan naar het gebruik van twee wetsartikelen uit de Wet ruimtelijke ordening die gaan over financiële bijdragen van ontwikkelaars aan gemeenten voor ruimtelijke ontwikkelingen. De resultaten hiervan zijn in juni 2019 gepubliceerd. Zie VNG-reactie op dat onderzoek.
 • De behandeling van de Aanvullingswet grondeigendom in de Tweede Kamer zal waarschijnlijk in september 2019 plaatsvinden.

Meer informatie

Aanvullingsbesluiten

De aanvullingsbesluiten werken de grondslagen uit de betreffende aanvullingswet uit. Daarmee vullen ze de vier AMvB’s aan.

Aanvullingsbesluit natuur

Het kabinet wil de Wet natuurbescherming integreren met de Omgevingswet, zodra die wet in werking treedt. De Omgevingswet heeft een meer kaderstellend karakter dan de Wet natuurbescherming. Daarom zullen veel inhoudelijke regels van de Wet natuurbescherming in het Aanvullingsbesluit natuur een plek krijgen.

Onderwerpen die in het aanvullingsbesluit aan bod komen, zijn onder andere:

 • de bevoegdheidsverdeling
 • regels over de gebiedsbescherming
 • soortenbescherming
 • handel in en bezit van dieren en planten
 • houtopstanden

De consultatie voor het Aanvullingsbesluit natuur liep tot 1 maart 2019. De VNG reactie wordt voorbereid.

Aanvullingsbesluit bodem

Op het beleidsterrein bodem en ondergrond vervallen met de invoering van de Omgevingswet een aantal landelijke regels. Daarbij krijgen alle gemeenten aantal verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Deze veranderingen hebben in veel gevallen financiële en juridische gevolgen voor uw gemeente en bieden mits goed geborgd, ook kansen voor lokale en regionale ambities.

De consultatie op het aanvullingsbesluit bodem is afgerond.

Aanvullingsbesluit geluid

Met de Aanvullingswet geluid en het Aanvullingsbesluit geluid wil het kabinet de geluidsregels voor wegen, spoorwegen en industrieterreinen inbouwen in het stelsel van de Omgevingswet.

Met het opnemen van de geluidregels in de Omgevingswet ontstaat een consistente set aan regels voor het omgaan met geluid, waarmee mogelijkheden worden geboden om de bescherming tegen geluid zo goed mogelijk te combineren met het realiseren van maatschappelijk gewenste ruimtelijke en economische ontwikkelingen. 

Door het Aanvullingsbesluit geluid wordt ook het beleidstraject SWUNG-2 (vernieuwing van de geluidsystematiek voor decentrale infrastructuur en industrieterreinen) in het nieuwe stelsel opgenomen.

Het Aanvullingsbesluit geluid omvat:

 • Introductie systematiek met basisgeluidemissies en plicht tot periodieke monitoring voor gemeentelijke wegen
 • Introductie geluidsproductieplafonds voor industrieterreinen en provinciale wegen
 • Aanpassing van het normenstelsel 
 • Overgangsrecht voor sanering langs infrastructuur

De consultatie op het aanvullingsbesluit geluid is afgerond. 

Aanvullingsbesluit grondeigendom

De consultatie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom is gesloten. Zie de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom en de reactie van de VNG/VvG van voorjaar 2019 daarop.

Meer informatie

Aanvullingsregeling

De Aanvullingsregeling werkt de onderwerpen in de aanvullingsspoor – Aanvullingswet en het Aanvullingsbesluit- verder uit. De inhoud van de Aanvullingsregeling belandt uiteindelijk in de Omgevingsregeling. De Aanvullingsregeling gaat naar verwachting eind 2019 in consultatie.