De VNG vindt dat het Aanvullingsbesluit geluid onvoldoende bijdraagt aan de verbeterdoelen van de stelselherziening omgevingsrecht. Dit laat zij weten in een brief aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Lees hier de samenvatting van de brief of download de volledige reactie.

De VNG is van mening dat de bestuurlijke afwegingsruimte van gemeenten door de hoeveelheid instructieregels niet wordt vergroot, maar zelfs wordt ingeperkt. De hoeveelheid vragen en zorgen vanuit gemeenten en omgevingsdiensten geven aan dat het Aanvullingsbesluit geluid wijziging behoeft. De vragen en zorgen richten zich vooral op het feit dat de uitgangspunten en het instrumentarium van de beleidsvernieuwing voor geluid en het stelsel van de Omgevingswet niet met elkaar in lijn zijn.

Zorgen over toename lasten

De uitvoeringslasten en daarmee de uitvoeringskosten voor gemeenten nemen toe door de extra taken en nieuwe eisen die het Aanvullingsbesluit geluid met zich meebrengt. Ook heeft de VNG zorgen over de toename van bestuurlijke en financiële lasten door extra monitoring en saneringsopgaven.
 

Belangrijkste conclusies

De bestuurlijke reactie is in zeven hoofdconclusies geclusterd:

  1. Bestuurlijke afwegingsruimte en ‘decentraal tenzij’: De VNG vraagt expliciet om de vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte. Bij de belangenafweging hebben bestuursorganen ruimte nodig om keuzes te kunnen maken en dat is onvoldoende terug te zien. Het aanvullingsbesluit omvat nu een groot aantal instructieregels dat de afwegingsruimte juist verkleint.
  2. Inpassing in het stelsel Omgevingswet: De geluidsproductieplafonds, de basisgeluidsemissie en het geluidaandachtsgebied sluiten niet goed aan op het omgevingsplan en andere instrumenten uit de Omgevingswet. Ook is meer inzicht nodig in de verhouding van het Aanvullingsbesluit  geluid en het Bkl en Bbl.
  3. Gezondheid: De VNG vraagt om een duidelijkere toelichting over de aansluiting bij het WHO-advies. Gezondheid maakt deel uit van de integrale belangenafweging of bepaalde maatregelen moeten worden genomen, naast eventuele andere bezwaren.
  4. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): De VNG vindt het belangrijk dat interbestuurlijke besluitvorming met VNG, IPO en UvW plaatsvindt over de ontwikkeling van een nieuwe gegevensvoorziening geluid. De VNG wil graag betrokken worden bij de ontwikkeling van de aanvullingsregeling geluid vanwege de complexiteit van de gegevensvoorziening.
  5. Saneringen: De VNG maakt zich zorgen over de verschuivingen in de normen en bepalingen voor de saneringsopgaven. Dit levert voor gemeenten hogere kosten op en voor een aantal gemeenten zelfs exponentieel hogere kosten.
  6. Inzichtelijkheid en leesbaarheid: De VNG vindt het wenselijk om de artikelen in het besluit en de toelichting op een aantal punten aan te passen, om zo de inzichtelijkheid en leesbaarheid te verbeteren.
  7. Overgangsrecht: De VNG constateert dat het voorgestelde stelsel pas goed werkt vanaf het moment dat gemeenten beschikken over een volwaardig omgevingsplan (in 2029). Er bestaan nog vragen over de overgangsperiode vanaf 2021.

Reactie verzonden

De VNG-reactie op de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit Geluid is op 27 mei 2019 verzonden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De reactie is tot stand gekomen met behulp van inbreng van gemeenten en omgevingsdiensten en is voorbereid met de G4, G40 en P10.

Meer informatie