Het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet beoogt een integrale benadering. Wij ondersteunen dit en vinden het positief dat met dit wetsvoorstel ook de natuurwetgeving wordt geïntegreerd in de Omgevingswet.

In een brief aan staatssecretaris van Dam kunt u onze reactie lezen over het wetsvoorstel Aanvullingswet natuur Omgevingswet. Deze reactie is met hulp van gemeenten tot stand gekomen.

Conclusie

In algemene zin concluderen wij dat het wetsvoorstel weliswaar de Wet natuurbescherming integreert in de Omgevingswet, maar dat het wetsvoorstel onvoldoende aansluit bij de vier verbeterdoelen van de Omgevingswet.

In deze brief lichten wij deze conclusie toe aan de hand van het instrumentarium uit de Omgevingswet.

Wel maken wij de kanttekening dat wij de integratie van de Wet natuurbescherming in het stelsel van de Omgevingswet nog niet in zijn totaliteit kunnen beoordelen. De consequenties voor de uitvoeringspraktijk worden immers pas inzichtelijk als ook het Aanvullingsbesluit natuur bekend is.

Meer informatie