De Omgevingswet heeft als doel een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit in stand houden en bereiken. En doelmatig beheer en gebruik van die fysieke leefomgeving voor maatschappelijke functies te realiseren.

 

Om dat te bereiken kent de Omgevingswet vier verbeterdoelen:

 • het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
 • het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
 • het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;
 • het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

In de Omgevingswet is een aantal kerninstrumenten opgenomen. Daarvan zijn er zes van groot belang voor gemeenten: omgevingsvisie, programma, decentrale regelgeving (voor gemeenten: het omgevingsplan), algemene rijksregels voor activiteiten, omgevingsvergunning en projectbesluit. In de Omgevingswet worden 26 wetten (samen goed voor 4.700 artikelen), 117 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en ca. 120 ministeriële regelingen samengevoegd tot één wet ca. 350 artikelen, 4 AMvB’s en zo’n 10 ministeriële regelingen.

Het wetsvoorstel is op 17 juni 2014 naar de Tweede Kamer gestuurd en op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. De Eerste Kamer stemde op 22 maart 2016 in met de Omgevingswet. Voor meer informatie over de Omgevingswet, zie aandeslagmetdeomgevingswet.nl en het overzicht op de website van de Eerste Kamer.

Meer informatie

AMvB’s

De Omgevingswet is een kaderwet. De nadere uitwerking vindt plaats in vier AMvB’s. De betekenis van de Omgevingswet voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk wordt dus pas echt voelbaar via deze uitvoeringsregelgeving. Het gaat om:

 1. Het Omgevingsbesluit (regels voor burgers, bedrijven en bestuursorganen; uitwerking instrumenten van de Omgevingswet in procedures en algemene bepalingen);
 2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (regels voor bestuursorganen; inhoudelijke rijksnormen voor de fysieke leefomgeving, omgevingswaarden (geur, geluid, bodem, omgevingsveiligheid etc.), Rijksinstructieregels over taakuitoefening en bevoegdheden, beoordelingskaders voor omgevingsvergunningen, bepalingen over programma’s, programmatische aanpak, monitoring en gegevensbeheer en toegang tot gegevens;
 3. Het Besluit activiteiten leefomgeving (regels voor bedrijven en bestuursorganen; uitwerking van rijksregels over activiteiten in inhoudelijke voorschriften);
 4. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (regels voor bedrijven en burgers; uitwerking rijksregels over bouwactiviteiten en (asbest)slopen (nu Bouwbesluit). Een uitgebreidere uiteenzetting van de inhoud kunt u vinden in onze ledenbrief van 15 juli 2015 (Lbr. 15/059).

Consultatie AMvB’s

De openbare internetconsultatie van de  AMvB’s heeft in juli 2016 plaatsgevonden. Veel van de punten die gemeenten hebben ingebracht zijn verwerkt.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Het onderwerp kwaliteitsborging voor het bouwen is vooralsnog buiten de Omgevingswet gehouden. Het beleid op dit terrein wordt namelijk inhoudelijk vernieuwd en belangrijke inhoudelijke keuzes waren nog niet definitief gemaakt op het moment dat het proces rondom de totstandkoming van de Omgevingswet liep. De VNG heeft in de consultatieronde kritisch gereageerd op het wetsvoorstel.

Meer informatie

Omgevingsregeling

De Omgevingsregeling bevat een uitwerking en aanvulling van de regels in de wet en AMvB’s op een meer gedetailleerd niveau. Die regels zijn nodig voor de toepassing van de wet en de AMvB’s op het gebied van milieu, water, bouwen, ruimte, erfgoed, natuur en infrastructuur.

Het gaat om regels over:

 • de aanvraagvereisten voor omgevingsvergunningen en gedoogplichtbeschikkingen
 • meet- en rekenregels voor monitoring en onderzoeksverplichtingen die bevoegd gezag moet toepassen bij het opstellen van een omgevingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning
 • technische voorschriften voor milieubelastende activiteiten zoals emissie van stalsystemen en bouwactiviteiten
 • geometrische grenzen van locaties en gebieden waarvoor het Rijk specifieke regelgeving heeft opgenomen in de AMvB’s
 • regels voor grondexploitatie en voor rijksleges (o.a. tarieven)

De Omgevingsregeling is nog niet volledig: vanuit het Invoeringsspoor en de Aanvullingssporen Bodem, Geluid, Natuur en Grondeigendom wordt de Omgevingsregeling later nog aangevuld.

Meer informatie