Zoekresultaten (25 - 36 van de 13272)

De parkeerbelastingen hebben een regulerend karakter. Parkeerbelastingen reguleren het parkeergedrag van bewoners of bezoekers van een gemeente.

Op onderstaande pagina vindt u informatie over overige belastingen, zoals rioolheffing en toeristenbelasting. 

Met een gemeentelijk belastinggebied kan de gemeente de verdeling tussen inkomsten en uitgaven afstemmen op plaatselijke voorkeuren.

Gemeenten kopen jaarlijks voor tientallen miljarden euro’s in, daarbij zijn ze op zoek naar de beste diensten en producten. Elke gemeente heeft te maken met aanbestedingsregels, door decentrale overheden vaak genoemd als voorbeeld van Europese regeldruk. 

Gemeenten willen maatwerk kunnen bieden en inburgering inbedden in een breder traject van participatie en geleiding naar werk.

De inhoud van de Wet bodembescherming (Wbb) wordt herzien. Dit is nodig om gebiedsgericht bodembeheer te vergemakkelijken, zoals ook is afgesproken in het convenant bodem. De herziene artikelen treden naar onze verwachting grotendeels in een AMvB onder de nieuwe Omgevingswet in werking. 

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis, waar je veilig moet zijn en je je veilig moet voelen om jezelf te kunnen zijn en je te ontwikkelen. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt is groot. Daar mogen we niet van wegkijken.

Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. De wetswijziging heeft gevolgen voor het beleid én de uitvoering van uw gemeente. Om op tijd klaar te zijn, is het zaak dat u de inzet en werkzaamheden goed in de planning heeft. Benoem een coördinator en zorg dat beleid, uitvoering, contractmanagement en ICT goed op elkaar aansluiten.

Overheidsgegevens worden vastgelegd in 10 basisregistraties, die onderling gegevens uitwisselen. Burgers en bedrijven hoeven zo maar één keer gegevens aan te leveren.

Sinds juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk te verwezenlijken en stelden een implementatieplan op. Er is ook een samenvatting in (voor iedereen) begrijpelijke taal.

Gemeenten zijn bij het innen van belastingen gebonden aan de regels in de Invorderingswet. Die regels maken het ook mogelijk om kwijtschelding te verlenen. Via een kwijtscheldingsbeleid kan een gemeente het voor bepaalde groepen makkelijker maken om rond te komen.