Bibliotheekwerk

Bibliotheekwerk is een taak van gemeenten. Lokale bibliotheken lenen niet alleen boeken uit, maar ontwikkelen zich tot knooppunten van kennis, contact en cultuur in de samenleving. De ontwikkeling wordt gesteund door een Innovatieagenda van de bibliotheken.

Cijfers, trends en ontwikkelingen

In de databank die de Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft ingericht op de website Bibliotheekinzicht zijn open data over bibliotheken in te zien, te analyseren en te downloaden. Ook is een Dashboard Bibliotheekstatistiek ingericht met een visuele presentatie van relevante cijfers, trends en ontwikkelingen.

Meer informatie

Wet- en regelgeving Openbare Bibliotheekvoorzieningen

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) is sinds 1 januari 2015 van kracht. De Wsob verankert de landelijke digitale bibliotheek als een rijkstaak. Daarnaast brengt het lokale bibliotheken, provinciale serviceorganisaties en de Koninklijke Bibliotheek tezamen in één bibliotheeknetwerk, waarvoor de drie overheidslagen gezamenlijk verantwoordelijk zijn.

 

Cao Openbare Bibliotheken

De leden van de Vereniging Openbare Bibliotheken en van de vakorganisaties FNV Publiek Belang en CNV Connectief hebben juni 2015 ingestemd met een nieuwe cao Openbare Bibliotheken (OB). De cao kent een looptijd van 4 jaar van 15 juni 2015 - 30 juni 2019. Gedurende de looptijd van de cao OB is er jaarlijks 1,75% loonruimte beschikbaar. Jaarlijks onderhandelen de partijen over de wijze waarop de loonruimte wordt ingezet.

De sociale partners zijn tot overeenstemming gekomen over aanpassingen in de cao voor openbare bibliotheken. Werknemers krijgen recht op een structurele eindejaarsuitkering van 2,25%. Verder is het bovenwettelijk vakantierecht voor werknemers met geboortejaar 1951 t/m 1955 verhoogd met 7,2 uur.

Gemeenten kunnen in de subsidieverlening c.q. indexering hiermee rekening houden. De VNG brengt jaarlijks een overzicht uit, het overzicht voor 2017 volgt in april.

Meer informatie