Onder de nieuwe Wet inburgering zijn gemeenten verantwoordelijk voor onder meer het taalonderwijs aan statushouders. Dat brengt belangrijke vragen met zich mee: welke kwaliteitseisen stel je bij de inkoop van het taalaanbod? Hoe beoordeel je de aanbiedingen?
De zesde editie van de Bouwstenen-publicatie In Control biedt houvast bij de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. De publicatie is ingedeeld naar de stappen zoals te vinden in de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed (VNG, mei 2020) en gaat vooral om de informatie daarvoor.
Juist nu tijdens de coronacrisis moet er meer aandacht zijn voor laaggeletterden. Dit stelt de Stichting Lezen en Schrijven in het pamflet 'Een leven lang ontwikkelen voor iedereen', waarin concrete actiepunten staan om de positie van laaggeletterden te verbeteren.
De agenda van Bouwstenen, platform voor maatschappelijk vastgoed, is bekend. Deze bevat de focus- en ontwikkelpunten waarmee het platform in 2021 aan de slag gaat. Om alle beleidsdoelen te realiseren is een flinke investering en een meer integrale benadering van maatschappelijk vastgoed nodig.
Bouwstenen heeft een nieuwe publicatie over vastgoed met maatschappelijke impact. Precies op het juiste moment, aldus Paul Depla, burgemeester van Breda. Corona, geldgebrek en de grote opgave om maatschappelijk vastgoed te verduurzamen dwingen gemeenten immers kritisch naar het eigen vastgoed te kijken.
De VNG heeft een rekenmodel laten ontwikkelen waarmee gemeenten eenvoudig de jaarlijkse kapitaallasten (rente en afschrijving) van het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed kunnen berekenen. Het model is vandaag gepresenteerd tijdens het jaarlijkse congres over gemeentefinanciën.
Met de Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed ondersteunt de RVO gemeenten met het verduurzamen van hun bestaande vastgoedportefeuille. De leidraad bestaat uit een stappenplan en praktijkvoorbeelden.
Niet iedereen redt zich in de digitale wereld. Dat is extra lastig omdat we tegenwoordig afhankelijk zijn van digitaal contact. Vanaf nu is er de gratis DigiHulplijn, waar burgers terecht kunnen met digitale uitdagingen.
Nanning Mol (burgemeester van Laren) is - op voordracht van de VNG - de nieuwe voorzitter van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT).
herhaald bericht - Waar lopen gemeenten tegenaan bij de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed? De VNG en adviesbureau Brink brengen dit de komende maanden in kaart. Onderdeel van het onderzoek is een online enquête. Uw input is zeer waardevol en zien wij graag tegemoet.