De financiering van de WEB-middelen voor de centrumgemeenten blijft via de Wet Educatie en Beroepsonderwijs lopen. Eerder was er sprake van dat dit naar het gemeentefonds overgeheveld zou worden.

Meer tijd voor uitwerken regierol

Wij zijn tevreden dat de geldstroom niet wijzigt. Het geeft ons tijd om de komende jaren met alle partners na te denken over:

  • wat de regierol voor gemeenten inhoudt
  • hoe individuele gemeenten zelfstandig of gezamenlijk in de regio invulling kunnen geven aan het thema ‘laaggeletterdheid’

Lees voor meer informatie de Kamerbrief op rijksoverheid.nl over de voortgang en tussenevaluatie vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024.