In de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed staat de aanpak op hoofdlijnen hoe gemeenten op een kosteneffectieve manier kunnen toewerken aan het CO2-arm én aardgasvrij maken van het eigen maatschappelijk vastgoed.

Cover van sectorale routekaart gemeentelijk maatschappelijk vastgoed

 

In de routekaart wordt al het maatschappelijk vastgoed van gemeenten, in totaal 36.175 gebouwen, in beeld gebracht en wordt een financiële onderbouwing gegeven van de (additionele) kosten voor het realiseren van de ambitie uit het Klimaatakkoord. De aanpak op hoofdlijnen geeft richting aan de keuzes die gemeenten op de korte termijn voor de verduurzaming van hun vastgoed kunnen maken.

Maatschappelijk vastgoed in het Klimaatakkoord

Het streefdoel in het Klimaatakkoord is 49% CO2-reductie in 2030 en het einddoel 95% CO2-reductie in 2050. In het akkoord hebben 12 sectoren (Rijksvastgoedbedrijf, gemeenten, provincies, politie, PO en VO, MBO, HBO en WO, zorg, sport en monumenten) in het maatschappelijk vastgoed afgesproken ieder een Sectorale Routekaart op te stellen. 

Standpunt VNG

Gemeenten kunnen een voorbeeldfunctie vervullen in de energietransitie door prioriteit te geven aan het verduurzamen van het eigen vastgoed, mits zij daarvoor beschikken over voldoende middelen.

Wat doet de VNG 

Het opstellen van de sectorale Routekaart Maatschappelijk Vastgoed voor de sector gemeenten en de tweejaarlijkse voortgangsrapportage en herijking van de Sectorale routekaart is een inspanning van de VNG die rechtstreeks voortvloeit uit het Klimaatakkoord. 

De VNG faciliteert gemeenten bij de vertaling naar een gemeentelijke routekaart en bij de uitvoering met kennisuitwisseling tussen gemeenten. Dit doen wij samen met kennispartners als Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Bouwstenen voor Sociaal en Platform31. De thema’s voor kennisontwikkeling landen in een kennisagenda voor de komende 2 jaar. Met daarin thema’s als integrale visie op vastgoed, de verduurzaming van vastgoed in de wijkaanpak, kostenoptimalisatie enzovoort. 

Rol gemeenten 

Het instrument van de routekaart is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Het is de bedoeling dat gemeenten aan de slag gaan met een gemeentelijke routekaart voor de eerstkomende 4 jaar. Daarin worden de eigen opgave en aanpak uitgewerkt, inclusief de benodigde extra investeringen. 

De aanpak van de Sectorale Routekaart is daarvoor de basis en betekent globaal doorgaan met het huidige vervangingstempo. Daarmee wordt een CO2-reductie bereikt van 67%. Naast vervanging door nieuwbouw wordt een strategie ontwikkeld voor de meer-investering van de gebouwen die voor 2050 nog niet aan vervanging of renovatie toe zijn. Uitgangspunt voor het aanpakken van deze gebouwen is aan de slag gaan op natuurlijke momenten op een kosteneffectieve manier. De informatie in de gemeentelijke routekaart is van belang voor de herijking van de Sectorale Routekaart in 2022 en voor onderbouwing van de investeringsbehoefte. 

Kennis- en Innovatieplatform Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed

Om de verduurzaming te versnellen is dit kennisplatform opgericht. Daarin hebben onder andere TNO, Kenniscentrum Sport, Ruimte OK, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hun krachten gebundeld om de maatschappelijke sectoren te faciliteren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun gebouwen. 

Bouwstenen voor Sociaal

De afgelopen decennia is de gemeentelijke vastgoedfunctie geprofessionaliseerd en is een ontwikkeling gemaakt naar centraal georganiseerde vastgoedafdelingen die werken vanuit inzicht in de totale portefeuille. Daarin heeft Bouwstenen voor Sociaal een belangrijke rol gespeeld. Bouwstenen voor Sociaal is een kennisplatform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed, in de sectoren gemeenten, onderwijs, opvang, cultuur, sport, welzijn en zorg.