Nieuws
Meer dan 240 gemeenten hebben een Kerkenvisie voor de toekomst van kerkgebouwen. Voor de uitvoering ervan ontbeert het aan voorbeelden. Daarom zetten de VNG, Federatie Grote Monumentengemeenten (FGM) en Programma Toekomst Religieus Erfgoed dit jaar in op kennisdeling, -uitwisseling en ondersteuning.
De uitvoering van erfgoedtaken in de fysieke leefomgeving staat bij gemeenten en provincies onder druk. Daarom start het ministerie van OCW in samenwerking met het IPO en de VNG het programma Erfgoed & Overheid.
De VNG heeft een ‘Handreiking Erfgoedverordening en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de erfgoedverordening in verband met de Omgevingswet.
Cultuur en erfgoed brengen mensen samen, maken een plek leefbaar en onze gemeenschappen rijker en diverser. Daar horen ook de juiste voorzieningen bij. In een brief aan de Kamer, die binnenkort vergadert over de OCW-begroting, vragen we aandacht voor een stevige lokale en regionale culturele infrastructuur.
De gezamenlijke nationale kerkenaanpak, die sinds 2018 gevoerd wordt onder de noemer Programma Toekomst Religieus Erfgoed, krijgt een vervolg tot eind 2024. Het ministerie van OC&W stelt hiervoor in 2023 en 2024 jaarlijks € 400.000 beschikbaar.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Unie van Waterschappen sluiten zich ook aan bij de Erfgoeddeal. Hiermee kan lokaal nog slagvaardiger worden samengewerkt om cultureel erfgoed in te zetten bij bijvoorbeeld verduurzaming van de leefomgeving.
De wens om te verduurzamen is groot onder monumenteigenaren. De druk op gemeenten qua vergunningverlening neemt hierdoor toe. Om gemeenten te ondersteunen is er nu een geïllustreerd afwegingskader voor verduurzamingsingrepen bij (woonhuis)monumenten.
De verlenging van de Erfgoed Deal is nu officieel bekrachtigd door de staatssecretaris van Cultuur en Media, het IPO en de VNG. Vanaf 1 april kunnen initiatiefnemers van potentiële Erfgoed Deal-projecten weer in gesprek met het programmabureau over de mogelijkheden van een aanvraag.
De Tweede Kamer behandelt maandag 14 november het onderdeel Cultuur van de OCW-begroting met staatssecretaris Uslu. In een position paper vraagt de VNG aandacht voor onder andere compensatie voor de energierekening van culturele instellingen, de zorgplicht voor bibliotheken en fair pay voor makers.
Met haar visiedocument 'De kracht van creativiteit' geeft de staatssecretaris van Cultuur invulling aan de € 170 miljoen aan extra middelen voor cultuur uit het coalitieakkoord. We leggen uit wat dit betekent voor gemeenten en op welke onderdelen het extra geld de gemeenten bereikt.