De deadline voor de decentralisatie-uitkering kerkenvisies komt in zicht. Wie financiële steun nodig heeft voor het opstellen van een duurzaam toekomstperspectief voor kerkgebouwen, kan voor 15 juni een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Werkt u aan een innovatief stedelijk project, op het gebied van luchtkwaliteit, cultuur en cultureel erfgoed, circulaire economie of demografische veranderingen? Misschien komt uw project in aanmerking voor het subsidieprogramma Urban Innovative Actions. U kunt tot 12 december 2019 subsidie aanvragen.
De meicirculaire Gemeentefonds van 17 juni introduceert de Decentralisatie-uitkering Kerkenvisies. Er zijn 15 gemeenten die tot op heden hebben aangegeven om in 2019 te willen starten met een kerkenvisie, de voor hen geldende bedragen staan in de circulaire vermeld.
Het kabinet trekt in 2019 en 2020 4 miljoen euro uit om culturele vernieuwing in de regio via proeftuinen te stimuleren. Het bedrag wordt door de stedelijke regio’s verdubbeld tot 8 miljoen euro. Verspreid over het hele land gaan 15 proeftuinen van start.
Het wordt makkelijker voor erfgoedinstellingen zoals archiefinstellingen en musea licenties te krijgen om werken te digitaliseren en online te publiceren. Ook worden mogelijkheden om auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor onderwijs, onderzoek en behoud van cultureel erfgoed verruimd.
Er zijn in ons land ongeveer 6.000 kerkgebouwen, 1.800 tot 4.800 hiervan zullen hun religieuze functie verliezen. Met het oog op een gedegen aanpak is er van 2019 tot en met 2021 € 9,5 miljoen rijksgeld uitgetrokken voor lokale kerkenvisies.
Verkoeling realiseren in binnensteden, aardgasvrij maken van wijken en stedelijke groei en krimp zijn actuele vraagstukken. In de Erfgoed Deal 'Samen werken aan een waardevolle leefomgeving’ van 22 februari zijn afspraken gemaakt over verbinding van erfgoed met dergelijke grote ruimtelijke opgaven.
OCW-minister Van Engelshoven heeft 22 juni de beleidsnota 'Erfgoed telt - de betekenis van erfgoed voor de samenleving' laten verschijnen, mede op basis van bestuurlijk overleg met IPO en VNG.
Vanaf gisteren zijn er twee nieuwe Urban Agenda partnerschappen geopend met als thema’s: veiligheid in openbare plekken en cultuur en cultureel erfgoed. Steden in heel Europa kunnen zich tot 15 juli 2018 zich aanmelden.
Steden met een monumentale binnenstad hebben niet alleen meer erfgoed, maar bezitten ook een groter cultuuraanbod in andere sectoren, zo toont de Atlas voor gemeenten 2018.