Nieuws
De gezamenlijke nationale kerkenaanpak, die sinds 2018 gevoerd wordt onder de noemer Programma Toekomst Religieus Erfgoed, krijgt een vervolg tot eind 2024. Het ministerie van OC&W stelt hiervoor in 2023 en 2024 jaarlijks € 400.000 beschikbaar.
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Unie van Waterschappen sluiten zich ook aan bij de Erfgoeddeal. Hiermee kan lokaal nog slagvaardiger worden samengewerkt om cultureel erfgoed in te zetten bij bijvoorbeeld verduurzaming van de leefomgeving.
De wens om te verduurzamen is groot onder monumenteigenaren. De druk op gemeenten qua vergunningverlening neemt hierdoor toe. Om gemeenten te ondersteunen is er nu een geïllustreerd afwegingskader voor verduurzamingsingrepen bij (woonhuis)monumenten.
De verlenging van de Erfgoed Deal is nu officieel bekrachtigd door de staatssecretaris van Cultuur en Media, het IPO en de VNG. Vanaf 1 april kunnen initiatiefnemers van potentiële Erfgoed Deal-projecten weer in gesprek met het programmabureau over de mogelijkheden van een aanvraag.
De Tweede Kamer behandelt maandag 14 november het onderdeel Cultuur van de OCW-begroting met staatssecretaris Uslu. In een position paper vraagt de VNG aandacht voor onder andere compensatie voor de energierekening van culturele instellingen, de zorgplicht voor bibliotheken en fair pay voor makers.
Met haar visiedocument 'De kracht van creativiteit' geeft de staatssecretaris van Cultuur invulling aan de € 170 miljoen aan extra middelen voor cultuur uit het coalitieakkoord. We leggen uit wat dit betekent voor gemeenten en op welke onderdelen het extra geld de gemeenten bereikt.
Gaat uw gemeente het beste om met erfgoed en betrekt u daarbij op een inspirerende wijze uw inwoners? Maak dan kans op de Erfgoedprijs 2023 ter waarde van € 25.000. Het thema is deze keer Groen erfgoed. Aanmelden kan tot 25 november.
‘Breng of houd de culturele basis op orde voor iedereen, in elke gemeente, overal in Nederland’, zo luidt de hartenkreet van de Raad voor Cultuur. De raad presenteert een inhoudelijke agenda voor gemeentelijke investeringen in cultuur en media op basis van zijn adviezen.
Cultuur is essentieel voor gemeenten. De afgelopen jaren hebben we gezien dat de culturele en creatieve sector onontbeerlijk is voor een gezonde en weerbare samenleving. Ook erfgoed is bij uitstek een beleidsterrein dat bijdraagt aan het welzijn van inwoners en aan economische innovatie.
Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening, omdat deze verordening ook regels bevat over de fysieke leefomgeving.