Gemeenten spelen een centrale rol in de bescherming en instandhouding van erfgoed, zoals monumenten, archeologische vindplaatsen, stads- en dorpsgezichten, musea en collecties. Gemeenten kunnen ook zelf monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten aanwijzen die van regionaal of lokaal belang zijn. Verder formuleren ze beleid ten aanzien van de omgang met het bekende en te verwachten erfgoed.

Erfgoed Deal

In de Erfgoed Deal 'Samen werken aan een waardevolle leefomgeving’ van 22 februari 2019 staan afspraken over verbinding van erfgoed met dergelijke grote ruimtelijke opgaven.

Overzicht beleid en wet- en regelgeving

erfgoed en architectuur

Toelichting op het beleid en de wet- en regelgeving over erfgoed en architectuur.

Publicaties en Brieven