Gemeenten spelen een centrale rol in de bescherming en instandhouding van erfgoed, zoals monumenten, archeologische vindplaatsen, stads- en dorpsgezichten, musea en collecties. Gemeenten kunnen ook zelf monumenten en beschermde stads- en dorpsgezichten aanwijzen die van regionaal of lokaal belang zijn. Verder formuleren ze beleid ten aanzien van de omgang met het bekende en te verwachten erfgoed.

Erfgoeddeal

De Erfgoeddeal is een samenwerkingsverband tussen de rijksoverheid, gemeenten, provincies, waterschappen en maatschappelijke organisaties actief in de ruimtelijke ordening en erfgoedzorg. In de Erfgoeddeal maken deze partijen afspraken over het behoud en het gebruik van erfgoed bij de grote ruimtelijke opgaven van dit moment. Lees meer over de Erfgoeddeal.

Regelgeving erfgoed, monumenten, archeologie en architectuur

Sinds 1 juli 2016 is er één integrale wet die betrekking heeft op onze museale objecten, musea, monumenten en archeologie op het land en onder water. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Op deze pagina vindt u meer informatie over het beleid en de wet- en regelgeving over erfgoed en architectuur.

Publicaties en Brieven