De uitvoering van erfgoedtaken in de fysieke leefomgeving staat bij gemeenten en provincies onder druk. Daarom start het ministerie van OCW in samenwerking met het IPO en de VNG het programma Erfgoed & Overheid. 

Gemeenten en provincies spelen een centrale rol bij de zorg voor ons erfgoed. Zij vervullen diverse (wettelijke) taken rondom archeologie, gebouwd erfgoed en cultuurlandschappen. De capaciteit en deskundigheid die zij daarvoor beschikbaar hebben, staat echter onder druk. Dit is zorgwekkend gezien de grote, urgente ruimtelijke opgaven waar Nederland voor staat, zoals het bouwen van voldoende woningen en de energietransitie. 

Inventarisatie 

Uit verkennende gesprekken met gemeenten, provincies en landelijke erfgoedkoepels bleek dat meer inzicht nodig is in de concrete aandachts- en knelpunten, voordat verdere verbeteracties kunnen worden ingezet. Het programma richt zich daarom in eerste instantie op inventarisatie. 

Bijeenkomsten

In het 2e kwartaal van 2024 wordt in elke provincie een bijeenkomst georganiseerd. Gemeenten en de provincie gaan in gesprek over hun zorgen, de knel- en verbeterpunten die men ziet, wat er goed gaat en wat er van elkaar kan worden geleerd.   

Stimuleringsaanpak

De opbrengsten van de bijeenkomsten vormen de basis om de stimuleringsaanpak van het programma verder vorm te geven. De insteek daarbij is om zoveel mogelijk te werken met maatwerkoplossingen, om zo de uitvoering van wettelijke taken structureel te versterken. 

Helpende handen

In het programma Erfgoed & Overheid werkt een multidisciplinair praktisch team dat provincies en gemeenten (op aanvraag) gericht kan ondersteunen. Bijvoorbeeld bij de aanpak van erfgoedvraagstukken die samenhangen met de energietransitie of woningbouwopgave. In de loop van het jaar volgt hierover meer informatie.   

Meer informatie

Het programma Erfgoed & Overheid vloeit voort uit de Kamerbrief met de Beleidsreactie op de beleidsdoorlichting Erfgoed van 6 juni 2023.