De gezamenlijke nationale kerkenaanpak, die sinds 2018 gevoerd wordt onder de noemer Programma Toekomst Religieus Erfgoed, krijgt een vervolg tot eind 2024. Het ministerie van OC&W stelt hiervoor in 2023 en 2024 jaarlijks € 400.000 beschikbaar. 

Gisteren ondertekende de staatssecretaris van cultuur en media de samenwerkingsafspraken met provincies, gemeenten, kerkeigenaren en erfgoedorganisaties. Het programma Toekomst Religieus Erfgoed onderzoekt, bespreekt en geeft richting aan de maatschappelijke opgaven rondom verduurzaming, sociaal-maatschappelijke vraagstukken, transformatieruimte en de financiële consequenties voor gebedshuizen. 

Duurzaam toekomstperspectief 

Door het teruglopend kerkbezoek, de energiecrisis en oplopende onderhoudskosten staan veel kerkgebouwen onder druk. Verduurzamen is dan ook noodzakelijk. Vanwege de monumentenstatus is dat maatwerk. Daarbij zijn kerkinterieurs kwetsbaar en verdienen ze aandacht en bescherming. Genoeg redenen dus voor de 8 samenwerkingspartners, waaronder de VNG, om verder te gaan met het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor alle kerkgebouwen in Nederland.

Kerkenvisie

De Kerkenvisie van het programma Toekomst Religieus Erfgoed brengt de actuele concrete opgaven per gebedshuis aan het licht: onderhoud en restauratie, verduurzaming, herbestemmen en aanpassen voor meervoudig gebruik. Inmiddels maken 240 gemeenten er gebruik van. Het programma biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de visie. De komende jaren ligt de focus op de afronding van de Kerkenvisies en het traject erna. Hoe kan de Kerkenvisie bijvoorbeeld in gemeentelijk beleid worden geïmplementeerd en hoe wordt het onderdeel van de Omgevingswet?