De wens om te verduurzamen is groot onder monumenteigenaren. De druk op gemeenten qua vergunningverlening neemt hierdoor toe. Om gemeenten te ondersteunen is er nu een geïllustreerd afwegingskader voor verduurzamingsingrepen bij (woonhuis)monumenten. 

Verduurzaming van monumenten blijft maatwerk

Het Afwegingskader verduurzamen monumenten draagt bij aan een meer uniforme afweging van duurzaamheidsingrepen in monumenten. Het doel is om de eenduidigheid, helderheid, navolgbaarheid en transparantie bij de afweging en beoordeling te verbeteren. Het zet de lijnen uit, maar als de specifieke situatie daar aanleiding toe geeft, is er altijd de mogelijkheid om hier gemotiveerd van af te wijken.

Veel voorkomende en relatief eenvoudige ingrepen

Het afwegingskader richt zich primair op veelvoorkomende en relatief eenvoudige ingrepen. Denk aan het isoleren van woonhuizen, of van al eerder als woningen herbestemde monumenten, zoals een voormalige fabriek. Bij dergelijke vergunningaanvragen loopt de gemeente meestal een reguliere procedure door met een advies van de eigen monumentencommissie.

Alle vormen van woonhuisisolatie

In de eerste versie gaat het om de thema's: gevelisolatie, dakisolatie en vloerisolatie. Over zonnepanelen is al een afwegingsdocument beschikbaar: de Advieslijn zonnepanelen van de RCE. In de volgende versie van het afwegingskader wordt dit thema, evenals het thema installaties, toegevoegd.

Q&A-webinar

Voor vergunningverleners organiseert de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) met de Erfgoedacademie een ‘Live Q&A’-webinar op dinsdag 10 oktober van 10:00 tot 11:30 uur.