Met het wijzigen van het omgevingsplan kunnen gemeenten initiatieven faciliteren en nieuw beleid omzetten in regels. En via gebiedsgericht en thematisch wijzigen van het omgevingsplan kunnen gemeenten stap voor stap toewerken naar hun integraal omgevingsplan 2032.

Op deze webpagina's leest u meer over het wijzigen van het omgevingsplan. U vindt hier:

Bekijk hier hoe deze informatie over het wijzigen van het omgevingsplan samenhangt met andere informatie over het omgevingsplan op de VNG website

Alternatieven voor wijzigen omgevingsplan met STOP

Deze webpagina’s gaan over het wijzigen van het omgevingsplan met STOP/TPOD. U kunt ook het omgevingsplan wijzigen met TAM-IMRO. Daarnaast is het in veel gevallen mogelijk om te werken met een vergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA). Voor het maken van de afweging tussen de 3 mogelijkheden kunt u gebruikmaken van de Keuzehulp instrumentarium wijzigen omgevingsplan. Ga naar de keuzehulp

Toepassingsvarianten

Voor besluiten die conform STOP zijn opgesteld onderkennen we 2 toepassingsvarianten. Deze varianten voldoen beide aan de Omgevingswet, maar geven elk op een andere manier invulling aan een wijziging van het omgevingsplan. Het gaat om een integrale, geharmoniseerde variant in de geest van de Omgevingswet en een transitievariant, bijvoorbeeld in een apart hoofdstuk van het omgevingsplan. Dit zijn de uitersten van het spectrum, natuurlijk zijn ook tussenvarianten mogelijk.

In zijn algemeenheid heeft een zo integraal mogelijke, geharmoniseerde variant steeds de voorkeur. Het gebruik van een transitievariantbetekent vaak dubbel werk. Toch kan een stap direct naar een integrale, geharmoniseerde variant in de praktijk te omvangrijk of te complex worden, waardoor een transitievariant uitkomst kan bieden.

Uw reactie 

Heeft u vragen of ideeën over het wijzigen van het omgevingsplan? Wij horen graag van u. U kunt contact met ons opnemen via omgevingswet@vng.nl onder vermelding van 'omgevingsplan'.