Het omgevingsplan is een van de kerninstrumenten van de Omgevingswet. Op deze pagina laten we op hoofdlijnen zien hoe gemeenten tussen nu en 2030 aan de slag kunnen en moeten met het omgevingsplan. We geven ook aan welke informatie en ondersteuning de VNG hierbij biedt.

In de figuur ‘Aan de slag met het omgevingsplan’ brengen we dit in beeld. Centraal staat wat de motieven/doelen kunnen zijn om het omgevingsplan te wijzigen en welke instrumenten gemeenten daarvoor ter beschikking hebben. Onderstaand lichten we het schema blok voor blok toe.

IMROBOPASTOP/TPTAM-IMRODe basis op orde brengenKeuzehulp instrumentariumGeïntegreerde staalkaart, handboekLeren werken met het omgevingsplan

Download de infographic als interactieve pdf

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet hebben gemeenten een omgevingsplan van rechtswege. Dit bestaat onder meer uit de bestaande bestemmingsplannen en de bruidsschat. In 2030 moeten gemeenten het bestemmingsplan van rechtswege hebben omgezet in een integraal omgevingsplan zoals bedoeld in de Omgevingswet. De periode tussen inwerkingtreding en 2030 noemen we de transitieperiode.

In de transitieperiode zullen gemeenten om verschillende redenen het omgevingsplan gaan wijzigen:

  1. Het mogelijk maken van initiatieven. Dit zal vaak gaan om gebiedsontwikkeling.
  2. Nieuw beleid vertalen naar regels in het omgevingsplan. Voorbeelden zijn nieuw parkeerbeleid of de transitievisie warmte.
  3. Opbouwen van het omgevingsplan 2030. Dit kan zowel gebiedsgericht als thematisch.
  4. Beheren van het omgevingsplan. Bijvoorbeeld om het omgevingsplan in lijn te brengen met nieuwe instructieregels van het rijk of de provincie.

Afhankelijk van het motief van de wijziging hebben gemeenten een of meer instrumenten ter beschikking om de wijziging te realiseren. We vermelden ze hieronder, inclusief links naar verdiepende informatie van de VNG over het praktisch werken met het instrument.

Wijzigen van het omgevingsplan met de technische standaard STOP/TP van de Omgevingswet

Hiermee kan de gemeente initiatieven mogelijk maken en nieuw beleid doorvoeren in het omgevingsplan. Ook kan de gemeente hiermee het integrale omgevingsplan opbouwen en het omgevingsplan beheren. Lees meer over het wijzigen van het omgevingsplan

Wijzigen van het omgevingsplan met een tijdelijke alternatieve maatregel: TAM-IMRO

Dit houdt in dat de huidige techniek voor planvorming wordt gebruikt onder de Omgevingswet. Deze TAM is primair bedoeld om urgente gebiedsontwikkeling mogelijk te maken. Lees meer over TAM-IMRO voor gemeenten

De vergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

Als de gemeente initiatieven mogelijk wil maken is de BOPA in veel gevallen een goed alternatief voor het wijzigen van het omgevingsplan. Zeker in de beginperiode. Bij de BOPA gaat het niet om het wijzigen van het omgevingsplan, maar om het afwijken ervan. Uiteindelijk moet de gemeente de BOPA wel verwerken in het omgevingsplan. Lees meer over de BOPA

De VNG biedt uiteenlopende informatie, tools en interactieve leer- en oefenmogelijkheden voor alle fasen van de transitie.

De basis op orde brengen

Informatie over (het voorbereiden op) het werken met het omgevingsplan van rechtswege. Welke randvoorwaarden moet de gemeente op orde hebben en welke keuzes moeten zijn gemaakt? Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een basisstructuur voor het omgevingsplan. Lees meer over het op orde brengen van de basis

Implementatiestrategie en keuzehulp instrumentarium

Informatie over het maken van een implementatiestrategie voor (het wijzigen van) het omgevingsplan (in voorbereiding) en een keuzehulp voor het instrumentarium. De keuzehulp helpt met de afweging tussen een wijziging van het omgevingsplan met STOP/TP, een wijziging met TAM-IMRO of een BOPA. Ga naar de keuzehulp voor het instrumentarium

Geïntegreerde staalkaart en handboek

Met de geïntegreerde staalkaart en het Handboek opstellen omgevingsplan bieden we inspiratie hoe het integraal omgevingsplan eruit kan komen te zien na het doorlopen van de transitie en hoe de gemeente dit kan ontwerpen, annoteren en digitaliseren. Lees meer over het omgevingsplan 2030

Leren werken met het omgevingsplan

Het werken aan het omgevingsplan is veelomvattend, vergt nieuwe vaardigheden en vraagt om een nieuwe manier van samenwerken. De VNG ondersteunt gemeenten actief bij het leren, oefenen en voorbereiden. U kunt o.a. deelnemen aan werkplaatsen, een leergang en bijeenkomsten. Lees meer over leren werken met het omgevingsplan

Met het bestemmingsplan verbrede reikwijdte van de Crisis- en herstelwet (Chw) kunnen gemeenten nu al gebruikmaken van een aantal mogelijkheden van de Omgevingswet. Daarmee sorteren zij voor op de komst van de Omgevingswet en het omgevingsplan.

De Chw kan gemeenten ook flexibiliteit bieden in relatie tot de onzekerheid over de datum van inwerkingtreden van de Omgevingswet. Een bestemmingsplan verbrede reikwijdte is namelijk relatief eenvoudig om te zetten in een omgevingsplanwijziging met TAM-IMRO en vice versa.

Lees meer over de mogelijkheden van de Chw voor het omgaan met een onzekere invoeringsdatum van de Omgevingswet