De wetten in het sociaal domein geven gemeenten de opdracht breed en integraal te werk te gaan. Wat ontbreekt, is de juridische grondslag om de noodzakelijke persoonsgegevens domeinoverstijgend te delen, te verzamelen en te verwerken. De VNG is blij dat er met de Wams een wet komt die dat gaat regelen.

Gemeenten moeten zich nu in allerlei bochten wringen om mensen en gezinnen met meervoudige problematiek die ondersteuning nodig hebben vanuit verschillende wetten en/of uit andere domeinen te kunnen helpen.

  Implementatie-ondersteuning

  Na een zeer geslaagde kick-off van de implementatie-ondersteuning van de wet Wams op 2 februari pakken we nu door met een 1e blok gericht op de feitelijke ondersteuning. Dit start met een webinar op 7 september dat u live kunt volgen of later terug kunt kijken: meld u aan voor dit webinar. Daarna volgen 5 regiobijeenkomsten: lees meer en meld u aan.

  Stand van zaken - juni 2023

  Het wetsvoorstel voor de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is ingediend bij de Tweede Kamer. In een Nader Rapport staat hoe het advies van de Raad van State over het conceptwetsvoorstel is verwerkt in de wetstekst.  De beoogde inwerkingtreding is verschoven naar 1 juli 2024. De Tweede Kamer heeft in maart 280 vragen gesteld over het wetsvoorstel. Deze worden tijdens het zomerreces door het ministerie van VWS beantwoord. 

  De Kamer ontvangt tevens een AmvB waarin is opgenomen welke aanpalende domeinen moeten gaan werken met de Wams. 

  Andere lopende ontwikkelingen die verband houden met de Wams zijn:

  • Opdracht BZK voor een verkennend onderzoek door Berenschot naar de mogelijke ontwikkeling van een expertiseplatform gegevensuitwisseling bij domein overstijgende problematiek op het sociaal domein en aanpalende domeinen. De opdracht zal volgens planning eind februari zijn afgerond.
  • Opdracht van BZK voor een verkennend onderzoek door Coform  naar de mogelijke opzet van een PrivacyApp voor het gehele sociaal domein, in navolging van het succes van de PrivacyApp Jeugd.
  • Opdracht BZK aan AEF voor een verdieping van het wetsvoorstel Wams door deze te verbinden aan verschillende uitvoeringspraktijken (wijkteams, onderwijs, wonen, werk en inkomen, Wvggz).