Werkprocessen en privacy hebben een plek in het dagelijks werk van professionals.

Met triage wordt bepaald wanneer beslissingen over gegevensuitwisseling worden genomen. Stappen en afwegingen worden vastgelegd.

Acties

  • Organiseer het werk rondom het omgaan met persoonsgegevens
  • Bewustwording en training
  • Ontwikkel bewustzijn rondom privacy, om situaties te herkennen waar privacy-vraagstukken spelen. Training en communicatie zijn essentieel.
  • Beheer en opslag gegevens
  • Bepaal hoe gegevens in systemen worden opgeslagen en gedeeld. Wie heeft toegang? Hoe lang blijven gegevens bewaard? Wat wordt opgeslagen?

Triagekader en -instrument

Een toelichting op het begrip triage en een beschrijving over de rol van triage bij de borging van privacy in het sociaal domein. Daarnaast wordt ingegaan op de drie triagemomenten en bijbehorende aandachtspunten voor de inrichting en het triage-instrument dat professionals kunnen inzetten.

Factsheet omgaan met toestemming

Ook al wordt de feitelijke verwerking van gegevens door gemandateerde medewerkers van andere organisaties uitgevoerd, de gemeente blijft verantwoordelijk. Dit factsheet is bedoeld als een praktische handreiking voor professionals in het sociaal domein.

Werkprocessen bij verzoek inzage, wijzigen en verwijderen gegevens

Een uitwerking van de aandachtspunten en werkprocessen waarbij de burger een verzoek doet voor inzage, wijzigen en verwijderen van persoonsgegevens. Een globale beschrijving die kan dienen als leidraad voor gemeenten om lokaal de processen in te richten, te verifiëren en, indien nodig, meer privacy-proof te maken.