september 2016

Is de Verstrekkingsbeperking uit de Wet Basisregistratie Personen van toepassing op het berichtenverkeer tussen gemeente en jeugdhulpaanbieder?

De Wet Basisregistratie Personen kent een zogenaamde verstrekkingsbeperking, die inhoudt dat burgers kunnen aangeven dat hun persoonsgegevens die in de basisregistratie zijn opgenomen niet mogen worden gedeeld met derden. Deze verstrekkingsbeperking geldt niet voor verstrekking uit het basisregister aan een overheidsorgaan, zoals de gemeente.

Verstrekking aan overheid

Deze verstrekkingsbeperking geldt evenmin indien een gemeente een opdrachtbericht voor het verlenen van jeugdhulp aan een jeugdhulpaanbieder stuurt en de daarin opgenomen persoonsgegevens eerst op juistheid controleert met behulp van de gegevens uit het basisregister. Er vindt in zo’n situatie immers een verstrekking uit het basisregister plaats aan een overheidsorgaan, namelijk de gemeentelijke organisatie belast met de uitvoering van de Jeugdwet.

Afweging

De gemeente ontvangt bij zo’n verstrekking uit het basisregister wel de aantekening dat er een verstrekkingsbeperking op rust. Dit is bedoeld als signaal, naar aanleiding waarvan door de gemeente een afweging moet worden gemaakt over het verdere gebruik van de gegevens, zoals het verstrekken van de gegevens aan een jeugdhulpaanbieder. Bij de inrichting van het iJw-berichtenverkeer is deze belangenafweging meegenomen en heeft geleid tot de conclusie dat de gegevens over de burger voor de jeugdhulpaanbieder noodzakelijk zijn om haar taak uit te kunnen voeren. In het belang van diezelfde burger, en bij correct gebruik van de iJw-standaard, beperkt de verstrekking van de gemeente aan de jeugdhulpaanbieder zich tot deze noodzakelijke gegevens.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Overigens kan een burger op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 40) verzet aantekenen tegen het verwerken van persoonsgegevens door de gemeente, op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden. Als dit verzoek is gehonoreerd is gegevensverstrekking aan de jeugdhulpaanbieder niet toegestaan.