Implementeer de afspraken in de organisatie.

  • Hoe is de privacy geregeld
  • Wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden
  • Wie voert de regie en/of controleert
  • Hoe wordt verantwoording afgelegd
     

Handreiking Privacy governance

Een handreiking die gemeenten informatie en handvatten biedt voor het inrichten van de privacy governance in het sociaal domein. Zowel intern in de lijnorganisatie als bij afspraken met ketenpartners.

Aandachtspunten bestekteksten

Omdat ook bij de uitbesteding van taken, de gemeente verantwoordelijk blijft voor het goed borgen van de privacy is het van belang om bij het opstellen van bestekteksten en of programma van eisen een aantal aandachtspunten mee te nemen.

Raadgever - Privacy en de drie decentralisaties

Het borgen van privacy vraagt tijd en aandacht van gemeenten. Hoe zorgt de gemeente voor een juiste balans tussen enerzijds het opvragen van persoonsgegevens, dat soms voor de hulpverlening noodzakelijk is, en anderzijds het borgen van de privacy van inwoners? En wat kunt u als raadslid daarin doen?