De geluidsregelgeving wordt via een aanvullingsspoor ingevoegd in het stelsel van de Omgevingswet. De huidige regelgeving uit de Wet geluidhinder voor geluid van (spoor)wegen en industrielawaai wordt inhoudelijk vernieuwd en geïntegreerd in het instrumentarium van de Omgevingswet. Dit gebeurt via de Aanvullingswet Geluid, het Aanvullingsbesluit geluid en de Aanvullingsregeling geluid. 

Op 2 juli 2019 is de Aanvullingswet Geluid goedgekeurd door de Tweede Kamer en de verwachting is dat Aanvullingswet in het najaar in de Eerste Kamer behandeld wordt. Het ministerie van IenW wil het aanvullingsbesluit na de verwerking van de consultatiereacties in het najaar naar de Tweede Kamer sturen voor de voorhangprocedure. Aansluitend wordt de aanvullingsregeling opgesteld. 

Het Aanvullingsbesluit geluid wijzigt de Algemene Maatregelen van Bestuur onder de Omgevingswet. Het wijzigt vooral het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), maar ook het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Omgevingsbesluit. Het gaat om industrieterreinen, wegen en spoorwegen. Het Aanvullingsbesluit bevat instructieregels voor:

  • beheersing van geluid dat door deze geluidbronnen geproduceerd wordt (geluidproductieplafonds en basisgeluidemissie)
  • toelating van geluidgevoelige gebouwen in de omgeving van de geluidbronnen
  • sanering van geluidbelasting langs (gemeentelijke) infrastructuur

VNG inzet

Op dit moment wordt er nog gesproken over hoe het instrumentarium eruit moet zien en wat de verhouding is tot de instrumenten van de Omgevingswet. De VNG kijkt kritisch naar het aanvullingsspoor geluid, zodat gemeenten bij de invoering van de Omgevingswet zo goed mogelijk uit de voeten kunnen met geluid. Daarbij is veel aandacht voor bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten en we houden vast aan het principe van ‘decentraal tenzij’. Bovendien kijkt de VNG naar de inpassing van het geluidsspoor in het stelsel Omgevingswet, waarbij specifiek aandacht is voor de verhouding tot het omgevingsplan en de overgangsperiode tot 2029.  

Meer informatie