Nieuws
Sinds kort loopt een campagne die erop wijst dat alleen CO-vrij gecertificeerde bedrijven werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels en gaskachels. Zelf klussen of een bedrijf inhuren zonder certificaat mag niet meer. Gemeenten kunnen hierover klachten of signalen krijgen.
De Raad van de EU en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de natuurherstelwet. In de wet staan juridisch bindende doelstellingen en verplichtingen voor het herstellen van de natuur en ecosystemen in de Europa.
De vergadering vindt plaats aan het begin van een ‘heidag’ in Den Haag. Op de agenda staan onder meer de samenwerkingsovereenkomst en spelregelkader Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)en de EU bodemmonitoringsrichtlijn.
De informatie over een aantal milieu-onderwerpen is verplaatst. Wilt u informatie over onderstaande thema’s blijven ontvangen in het Weekoverzicht, onze wekelijkse nieuwsbrief? Controleer dan of u in Mijn VNG het onderwerp Ruimte, wonen en mobiliteit heeft aangevinkt.
Onlangs heeft de Europese Commissie haar laatste werkprogramma gepresenteerd voor 2024: delivering today and preparing for tomorrow. Het programma staat voor een toekomstbestendig Europa met de nadruk op klimaatinitiatieven, de energietransitie en de weerbaarheid van het continent.
Nederland zet zich met andere EU-landen stevig in voor een Europees verbod op PFAS. Het gezamenlijke doel is een breed verbod op de productie en verkoop van PFAS-bevattende producten, met minimale uitzonderingen. Ook de VNG heeft gereageerd op de openbare consultatie van het EU chemische agentschap ECHA.
Afgelopen zomer is de Europese richtlijn voor bodemmonitoring en -veerkracht gepubliceerd. Onlangs nam de VNG-commissie EKEM hier een standpunt over in. We zijn van mening dat er in de richtlijn beter rekening gehouden moet worden met de praktische uitvoerbaarheid en de samenhang met de andere wetgeving.
Het ministerie van IenW is bezig doelen te formuleren voor het Nationaal Programma Circulaire Economie. Ook wordt gesproken over versterking van de samenwerking tussen regio en rijk op dit vlak. De VNG geeft de Kamercommissie mee dat gemeenten behoefte hebben aan een heldere nationale governancestructuur.
Gemeenten kunnen en willen een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingen in de bodem en ondergrond. Daarvoor is wel een stevige investering nodig in de uitvoeringskracht en kennis. Dit komt naar voren uit de eindrapportage van de pilot regionale kennisschakels bodem en ondergrond.
Om duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen te bevorderen, heeft de Europese Commissie onder meer de Kaderrichtlijn Afvalstoffen (KRA) herzien. Doel is om het beheer van textiel te verbeteren en het voedselafval te verminderen. Voor Nederlandse gemeenten heeft dit naar verwachting geen grote gevolgen.