Nieuws
Gemeenten en provincies werken hard aan betere verkeersveiligheid. Om de stijging van het aantal dodelijke slachtoffers te keren, moeten álle SPV-partners verkeersveiligheid met prioriteit behandelen. Ook zijn structurele financiering, voldoende capaciteit, meer coördinatie en centrale datavoorziening nodig.
Het Interbestuurlijk Programma versterking van het VTH-stelsel geeft uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen voor een sterker en onafhankelijker VTH-stelsel. Met deze ledenbrief informeren we u over de voorgenomen besluitvorming.
Voor het debat over de leefomgeving hebben we de Kamer geïnformeerd over de uitdagingen van gemeenten bij het aanpakken van hun milieuproblemen. We vroegen onder meer aandacht voor de positie van gemeenten onder de Omgevingswet, als zij verantwoordelijkheden krijgen zonder bijbehorende bevoegdheden.
Goede ruimtelijke ordening is voor ieder van belang en kan de oplossing bieden voor een aantal maatschappelijke problemen. Daarvoor moeten we samenwerken als één overheid. Met oog op het debat Ruimtelijke Ordening op donderdag 11 mei geven we de Kamer een aantal punten mee.
Om te komen tot een snellere overgang naar een circulaire economie, moet het rijk meer regie nemen op de producentenverantwoordelijkheid. Dit en andere aandachtspunten brengt de VNG naar voren in een brief aan de Tweede Kamer.
De Europese Raad bereikte een akkoord over de herziening van de richtlijn industriële emissies. Met deze richtlijn wordt de verontreiniging van industriële installaties, zoals energiecentrales en intensieve veehouderijen teruggebracht en voorkomen. Ook wordt de richtlijn beter afgestemd met de Green Deal.
Er is een handelingskader opgeleverd over infrastructurele projecten van decentrale overheden. Hiermee kunnen gemeenten met aannemers het gesprek aangaan om te voorkomen dat de bouw door stijging van de bouwprijzen stil komt te liggen.
De medeoverheden werken graag met het rijk een ambitieuze Mobiliteitsvisie 2050 uit. Regionale en nationale mobiliteit hangen immers direct met elkaar samen. Voor het commissiedebat over bereikbaarheid op 30 maart geven we hiervoor enkele aandachtspunten mee.
De VNG waardeert en ondersteunt op hoofdlijnen de kabinetsinzet om water en bodem een sturende rol te geven bij ruimtelijke ordening. Gezien de urgentie vinden wij wel dat extra stappen moeten worden gezet. Dat schrijven we aan de Kamer in de aanloop naar het notaoverleg over Water en Bodem Sturend.
De VNG geeft de Tweede Kamer een aantal punten mee voor het commissiedebat actieve mobiliteit op 9 maart: blijf investeren in de fiets, geef de fiets een plek in het MIRT, hef barrièrewerking rijks- en spoorwegen voor fiets- en looproutes op, en heb aandacht voor lopen en fietsen in de Mobiliteitsvisie 2050.