Logo VLOT

Er is in ons land een groep kwetsbare personen die door verschillende oorzaken onvoldoende levensbrede hulp ontvangt en daardoor onvoldoende kan deelnemen aan de samenleving. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met verward gedrag, mensen die zorg uit de weg gaan, mensen die moeite hebben hun leven op orde te krijgen of te houden na verblijf in een gevangenis of instelling of mensen met geestelijke kwetsbaarheden.

Een aantal landelijke programma’s richt zich op deze doelgroep. Deze programma’s zijn onvoldoende aan elkaar verbonden of werken naast elkaar. In de regio zijn gemeenten met hun ketenpartners verantwoordelijk voor de persoonsgerichte aanpak voor deze kwetsbare groep. De regionale problematiek en de landelijke ontwikkelingen moeten beter op elkaar gaan aansluiten. 

Daarom: VLOT

Om te zorgen voor een betere samenwerking en de gemeenten en regio’s vraaggericht te ondersteunen is het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) in het leven geroepen. Dit team bestaat uit:

  • Een regionaal ondersteuningsteam met Regioadviseurs. Zij ondersteunen gemeenten en ketenpartners in de regio vraaggericht bij de implementatie van een persoonsgerichte aanpak voor kwetsbare personen. Ook vertalen zij signalen en vragen uit de regio naar de landelijke programma’s.
  • Een kernteam vanuit de ministeries van VWS, JenV, BZK en de VNG die zich richt op verbinden van de landelijke programma’s, het agenderen van signalen, monitoring en kennisdeling.

Wat wil VLOT bereiken?

VLOT wil ervoor zorgen dat in alle regio’s een stabiele keten van zorg, veiligheid en het sociale domein ontstaat zodat gemeenten, politie, OM, zorgaanbieders, GGD, woningcorporaties, verzekeraars en andere ketenpartners elkaar snel weten te vinden en ze effectief de bouwstenen van een sluitende aanpak voor deze kwetsbare inwoners in kunnen zetten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over VLOT? Neem dan gerust contact op met de adviseur uit uw regio.

Zie ook