Klik op een vraag om het antwoord te lezen.

 1. Wat is het doel van het Gemeenten4GlobalGoals netwerk?
 2. Hoe wordt mijn gemeente Global Goals Gemeente?
 3. Zijn er voorwaarden of vereisten voordat een gemeente Global Goals gemeente kan worden?
 4. Zijn er kosten aan verbonden om Global Goals gemeente te zijn?
 5. Wat levert het mijn gemeente op om Global Goals gemeente te worden?
 6. Welke gemeenten zijn al Global Goals gemeente?
 7. Op welke manieren ondersteunt de campagne gemeenten met het werken aan de Global Goals?
 8. Kan ik met collega’s uit andere gemeenten kennis uitwisselen over de Global Goals?
 9. Wat wordt er door de VNG georganiseerd voor gemeenten rondom de Global Goals?
 10. Moet mijn gemeente alle 17 de doelen adopteren?
 11. Zijn er voorbeelden of case studies van andere gemeenten die al aan de slag zijn gegaan met de Global Goals?
 12. Kan ik ergens zien hoe mijn gemeente presteert op het gebied van de Global Goals?

 

1. Wat is het doel van het Gemeenten4GlobalGoals netwerk?

Met het Gemeenten4GlobalGoals netwerk wil de VNG met zo veel mogelijk gemeenten de Global Goals for Sustainable Development (SDG’s) van de Verenigde Naties omarmen als internationaal kader voor een duurzame toekomst. Het doel van het netwerk is om zo veel mogelijk gemeenten te ondersteunen en stimuleren in het werken met de Global Goals, om zo deze doelen te realiseren.

 

2. Hoe wordt mijn gemeente Global Goals Gemeente?

Het is heel gemakkelijk om aan te sluiten bij het Gemeenten4GlobalGoals netwerk: u kunt zich via dit formulier aanmelden. Een college- of raadsbesluit is vanuit ons geen vereiste voor aanmelding voor het netwerk, maar geeft wel een krachtig signaal af. Na ontvangst van het aanmeldformulier verwerken wij uw gegevens en sturen we u een welkomstpakket met daarin onder andere uw gepersonaliseerde Gemeenten4GlobalGoals logo, en meer informatie over het verwerken van de Global Goals in het gemeentelijk beleid. Vervolgens kunt u aan de slag, en kunnen wij met u meedenken over de volgende stappen.

 

3. Zijn er voorwaarden of vereisten voordat een gemeente Global Goals gemeente kan worden?

Er zijn geen minimale vereisten om Global Goals gemeente te worden; het netwerk schrijft niet voor wat gemeenten moeten doen, maar reikt diverse mogelijkheden aan. Aangezien gemeenten zich door deelname verbinden aan een bepaalde agenda, is de verwachting natuurlijk wel dat iedere gemeente daar een invulling aan geeft. Het Gemeenten4GlobalGoals netwerk biedt gezamenlijkheid én ruimte voor eigen initiatief en eigen keuzes. Gemeenten worden aangemoedigd om de Global Goals te verbinden met, of toe te passen op al bestaande programma’s. Als de doelen op die manier een lokale betekenis krijgen, kunnen ze het meest effectief in de praktijk gebracht worden.

 

4. Zijn er kosten aan verbonden om Global Goals gemeente te zijn?

Meedoen aan het Gemeenten4GlobalGoals netwerk kent geen financiële verplichtingen. Natuurlijk hoort er logischerwijs wel een bepaalde inzet bij; de benodigde middelen in termen van budget en personele inzet volgen uit de keuzes die u als gemeente zelf maakt over de lokale invulling van de Global Goals.

 

5. Wat levert het mijn gemeente op om Global Goals gemeente te worden?

 • De Global Goals vormen een internationaal erkend raamwerk met een positieve blik op de toekomst. Het is een helder, bruikbaar en integraal kader om als leidraad te gebruiken bij het ontwikkelen en toetsen van lokaal beleid. Het ondersteunt ook de lobby van lokale naar nationale overheden rond thema’s als energietransitie, armoedebestrijding, huisvesting, schone lucht.
 • Via de Global Goals dragen gemeenten direct bij aan een meer inclusieve, rechtvaardige en duurzame samenleving, zowel binnen de gemeentegrenzen als daarbuiten.
 • De Global Goals vormen een verbindend element in de samenwerking met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Alle lokale partners dragen iets bij aan de koepel van de Global Goals. Tegelijkertijd zijn de herkenbare iconen een ‘taal’ die lokale partners elkaar laten vinden.
 • Gezien de wereldwijde aandacht vormen de Global Goals een mooie set doelen om u als gemeente internationaal te profileren. De agenda fungeert als wereldtaal, die ook de uitwisseling tussen gemeenten wereldwijd faciliteert.  

 

6. Welke gemeenten zijn al Global Goals gemeente?

Op deze pagina kunt u precies zien welke gemeenten al Global Goals gemeente zijn en dus officieel onderdeel uitmaken van het Gemeenten4GlobalGoals netwerk.

Ook als uw gemeente nog geen Global Goals gemeente is, draagt uw gemeente al bij aan het behalen van de Global Goals. De doelstellingen van de Global Goals agenda komen namelijk sterk overeen met de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. De verbanden tussen de Global Goals en de taken en verantwoordelijkheden van gemeenten hebben we inzichtelijk gemaakt in onze handreiking ‘Global Goals in gemeentelijk beleid.

Officieel aansluiten bij Gemeenten4GlobalGoals heeft als groot voordeel dat uw gemeente in contact komt met een netwerk van gemeenten en andere organisaties waarmee u kunt samenwerken aan het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen.  

 

7. Op welke manieren ondersteunt de campagne gemeenten met het werken aan de Global Goals?

VNG International verleent diensten om de Global Goals op lokaal niveau te kunnen implementeren. We bieden kennis en informatie, ondersteunen gemeenten bij het lokaal invulling geven aan de doelen, bieden een platform voor overleg, en volgen de internationale beleidsdiscussies die relevant zijn voor gemeenten.

Lees meer over hoe Gemeenten4GlobalGoals gemeenten ondersteunt

 

8. Kan ik met collega’s uit andere gemeenten kennis uitwisselen over de Global Goals?

Jazeker, jaarlijks organiseert de VNG verschillende regionale Global Goals Meet-ups. Deze dag draait om ontmoeting, inspiratie en verdieping over de Global Goals. Houd de VNG-agenda in de gaten voor de data en locaties. 

En als netwerk verzenden wij maandelijks een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van evenementen of nieuws met betrekking op de Global Goals. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met GlobalGoals@vng.nl, en bij specifieke vragen kunnen wij u verwijzen naar voorbeelden uit ons netwerk. 

 

9. Wat wordt er door de VNG georganiseerd voor gemeenten rondom de Global Goals?

Het Gemeenten4GlobalGoals netwerk organiseert een aantal keer per jaar bijeenkomsten, lezingen en andere sessies rond de thema’s van de Global Goals, en brengt de Global Goals onder de aandacht op bijvoorbeeld het VNG Jaarcongres en de VNG Bestuurdersdag. Ook nodigen wij u uit voor relevante evenementen die georganiseerd worden door andere partijen. Daarnaast ondersteunt Gemeenten4GlobalGoals in de organisatie van een kick-off als nieuwe Global Goals gemeente of een inspiratiesessie voor wethouders, raadsleden of ambtenaren. 

Daarnaast biedt de VNG ook wisselende actieformats, zoals praktijkproeven waarin gemeenten en ervaringsdeskundigen deelnemen om de Global Goals op specifieke gebieden als afwegingskader te gebruiken bij het opstellen van beleid. Voorbeelden hiervan zijn de Praktijkproef Afwegingskader Omgevingsvisie en de handreiking Global Goals verbinden met lokaal inclusie beleid

 

10. Moet mijn gemeente alle 17 de doelen adopteren?

De kracht van de Global Goals zit in de integraliteit van de agenda. Door niet alleen te werken aan de afzonderlijke doelen, maar ook te kijken naar de dwarsverbanden tussen de doelen, zorgen we ervoor dat de doelen op een duurzame, tijdsbestendige manier behaald kunnen worden.

Tegelijkertijd is het voor sommige gemeenten een uitdaging om te gaan werken aan alle doelen tegelijk, en lijken daarnaast niet alle doelen relevant voor alle Nederlandse gemeenten (zoals bijvoorbeeld doel 14, leven in zee, voor binnenlandse gemeenten).

Het is aan uw gemeente om te bepalen hoe u het werken aan de Global Goals behapbaar maakt. Sommige gemeenten kiezen er bijvoorbeeld voor om te beginnen met het werken aan een kleine selectie Global Goals, die het meest aansluiten bij het gemeentelijk beleid. Het is aan iedere gemeente vrij om te beslissen welke doelen ze opnemen in het gemeentelijk beleid en er is geen standaardmodel hoe gemeenten moeten handelen.

Wij raden vooral aan om te kijken naar het bestaande beleid en daarop te baseren wanneer de gemeente zich op welke doelen wil richten. Ook in dit proces kan de Gemeenten4GlobalGoals hulp bieden. Kijk bijvoorbeeld naar onze handreiking De Global Goals in gemeentelijk beleid.

 

11. Zijn er voorbeelden of case studies van andere gemeenten die al aan de slag zijn gegaan met de Global Goals?

Ja, op onze website staat een aantal praktijkvoorbeelden van gemeenten die aan de slag zijn gegaan met de Global Goals. Wij zien zelf dat er over het algemeen op 3 ‘niveaus’ kan wordt gewerkt met de Global Goals in gemeenten:

 • Als eerste zijn er gemeenten die de doelen zelf in hun beleid hebben opgenomen en daar actief aan werken.
 • Ten tweede zijn er gemeenten die zelf aan de Global Goals werken en tegelijkertijd samenwerking zoeken met andere bedrijven en organisaties. De gemeente faciliteert hen in het verwerken van de duurzame ontwikkelingsdoelen in hun strategie, het gaat hier dus meer om een soort wisselwerking tussen de gemeente en bedrijven en organisaties.
 • Tenslotte is er een groep gemeenten die lokale platforms hebben ontwikkeld die actief bezig zijn met de Global Goals. De gemeente is hier dan zelf misschien minder op de voorgrond, maar lokale burgerplatforms organiseren activiteiten in het kader van de Global Goals.

Van elk van deze categorieën hebben wij enkele voorbeelden uit gemeenten die als inspiratiebron kunnen dienen.

 

1w2. Kan ik ergens zien hoe mijn gemeente presteert op het gebied van de Global Goals?

De VNG heeft samen met data-experts van gemeenten een basisset van SDG-indicatoren ontwikkeld. Op waarstaatjegemeente.nl kunnen gemeenten per Global Goal lokale data raadplegen via het dashboard Sustainable Development Goals. Ook is het mogelijk verschillende gemeenten met elkaar te vergelijken. Gemeenten kunnen eenvoudig gegevens overnemen in hun eigen rapportage of monitor en desgewenst de data aanvullen met eigen onderzoeksresultaten.