Raadsleden hebben wettelijk recht op verlof om hun functie uit te kunnen oefenen, ongeacht of zij werkzaam zijn bij de overheid, het onderwijs of het bedrijfsleven.

Afhankelijk van de omvang van het raadslidmaatschap en de hoofdfunctie wordt het verlof verleend voor enkele uren dan wel voor een deel van of de hele betrekkingsomvang.


Politiek verlof en bedrijfsleven

In het Burgerlijk Wetboek staat opgenomen dat iemand die in loondienst werkt van zijn werkgever kan vragen dat deze hem buitengewoon onbetaald verlof verleent om vergaderingen van de gemeenteraad, commissies van de raad of van het college van burgemeester en wethouders te kunnen bijwonen.

Wanneer de werknemer en de werkgever geen overeenstemming bereiken, kan de rechter om een beslissing worden gevraagd. Het niet bereiken van overeenstemming vormt voor de werkgever echter geen ontslaggrond. In sommige CAO's zijn hier ook afspraken over opgenomen.

Over de situatie na het raadslidmaatschap en eventueel een terugkeergarantie moeten afspraken worden gemaakt tussen de werknemer en zijn werkgever. Geadviseerd wordt dit schriftelijk overeen te komen.


Politiek verlof bij overheid of onderwijs

Ambtenaren hebben op grond van de Ambtenarenwet recht op buitengewoon verlof voor de vervulling van de taken als raadslid.


Gedeeltelijk buitengewoon verlof

Raadsleden bij de overheid en het onderwijs hebben normaal voldoende aan verlof voor enkele uren per week. Bij buitengewoon politiek verlof voor enkele uren per week is in de ambtelijke- of onderwijsrechtspositieregelingen vaak opgenomen of en zo ja op welke wijze er een verrekening plaatsvindt van de uit de politieke functie genoten inkomsten met de inkomsten uit de hoofdfunctie.


Volledig buitengewoon verlof

Wanneer sprake is van buitengewoon verlof voor de gehele betrekkingsomvang dan wordt het inkomen alleen genoten uit het raadslidmaatschap en vindt geen verrekening plaats.

Het aflopen van het politiek verlof en de terugkeer naar de werkgever is een aangelegenheid tussen de betreffende werknemer en zijn werkgever. Na aftreden is de grond onder het verlof komen te vervallen. De werknemer is volgens het arbeidsrecht verplicht zich weer te melden bij zijn werkgever. De volledige salarisbetaling wordt daarom ook hervat.

De werkgever is verplicht voor hem nieuwe werkzaamheden te zoeken. Herstel in de oude functie is echter geen verplichting. Wanneer geen werkzaamheden beschikbaar zijn, dan bevatten de arbeidsvoorwaardenregelingen bij de overheid en de onderwijscao's een ontslaggrond.


Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Ambtenarenwet (artikel 125c)
  • Burgerlijk Wetboek (artikel 7:643)

Zie ook: