Raadsleden zijn verplicht om alle functies die zij vervullen openbaar te maken. Het gaat om alle publieke- en private functies die ze vervullen naast het raadslidmaatschap, betaald en onbetaald en wel en niet als raadslid. Onder de openbaarmakingsplicht valt ook de baan van het raadslid.

Openbaarmaking

Op grond van artikel 12 van de Gemeentewet moet een overzicht van nevenfuncties elektronisch openbaar worden gemaakt. Het is niet meer voldoende om het alleen ter inzage te leggen in het gemeentehuis. 

Het wordt aanbevolen om bij de openbaarmaking het tijdsbeslag van de functies, alsmede de aanduiding 'bezoldigd' of 'niet bezoldigd' te vermelden. 

Nevenfuncties en raadslidmaatschap

Vanuit oogpunt van integriteit en een transparant openbaar bestuur zijn in de Gemeentewet voorschriften opgenomen over nevenfuncties, onverenigbare functies en verboden handelingen. De nevenfuncties mogen niet conflicteren met een goede vervulling van het raadslidmaatschap. Een aantal nevenfuncties en handelingen zijn daarom ook verboden. Zo mag een raadslid niet werken als ambtenaar in diezelfde gemeente of er opdrachten voor uitvoeren.

Daarnaast is het verstandig om bij overige nevenfuncties met elkaar de discussie te voeren over wat dat betekent voor deelname aan besluitvorming ten aanzien van onderwerpen, waarbij sprake kan zijn van een schijn van belangenverstrengeling. De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht bevatten ook artikelen over de deelname aan besluitvorming.

Bovendien moeten de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders op grond van de Gemeentewet een gedragscode vaststellen. Hierin kunnen ook handvatten opgenomen worden om een afweging te maken.

Wet- en regelgeving 

  • Via wetten.nl/zoeken
  • Gemeentewet (artikel 12, 13, 15, 27 en 28)
  • Algemene wet Bestuursrecht (artikel 2:4)