Raadsleden zijn verplicht om alle functies die zij vervullen openbaar te maken. Het gaat om alle publieke- en private functies die ze vervullen naast het raadslidmaatschap, betaald en onbetaald en wel en niet als raadslid.

Onder de openbaarmakingsplicht valt ook de baan van het raadslid

Openbaarmaking

De openbaarmaking gebeurt door ter inzage legging van een overzicht van de nevenfuncties van alle raadsleden op het gemeentehuis. Daarnaast bestaat de mogelijkheid van publicatie in het gemeentelijk publicatieblad.

Het wordt aanbevolen om bij de openbaarmaking het tijdsbeslag van de functies, alsmede de aanduiding 'bezoldigd' of 'niet bezoldigd' te vermelden. Veel gemeenten publiceren deze lijst ook op hun website.

Nevenfuncties en raadslidmaatschap

Vanuit oogpunt van integriteit en een transparant openbaar bestuur zijn in de Gemeentewet voorschriften opgenomen over nevenfuncties, onverenigbare functies en verboden handelingen. De nevenfuncties mogen niet conflicteren met een goede vervulling van het raadslidmaatschap.

Een aantal nevenfuncties en handelingen zijn daarom ook verboden. Zo mag een raadslid niet ambtenaar zijn in de gemeente of opdrachten uitvoeren in opdracht van de gemeente.

Daarnaast is het verstandig om bij overige nevenfuncties met elkaar de discussie te voeren over wat dat betekent voor deelname aan besluitvorming ten aanzien van onderwerpen, waarbij sprake kan zijn van een schijn van belangenverstrengeling. De Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht bevatten ook artikelen over de deelname aan besluitvorming.

Bovendien moeten de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders op grond van de Gemeentewet een gedragscode vaststellen. Hierin kunnen ook handvatten opgenomen worden om een afweging te maken.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 12, 13, 15, 27 en 28)
  • Algemene wet Bestuursrecht (artikel 2:4)