Commissieleden zijn personen die door de gemeenteraad, het college of de burgemeester zijn benoemd om lid te zijn van een:

  • raadscommissie (artikel 82 Gemeentewet)
  • bestuurscommissie (artikel 83 Gemeentewet)
  • andere commissie (artikel 84 Gemeentewet)

Bij raadscommissies gaat het vaak om personen die op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad staan, maar niet gekozen zijn.

Bestuurscommissies zijn commissie die een specifieke taak hebben. Voorbeelden van bestuurscommissies zijn een commissie openbaar onderwijs, een klachtencommissie, een bezwaarschriftencommissie of een welstandscommissie. De leden zijn vaak personen die het college hiervoor geschikt vindt.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 82, 83, 84)

Commissievergoeding

Commissieleden ontvangen op basis van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissie.

De commissievergoeding geldt per vergadering en is dwingend vastgesteld. De hoogte van de commissievergoeding is afhankelijk van de grootte van de gemeente.

Ook voor commissieleden geldt het artikel in de Gemeentewet dat bepaalt dat zij geen andere vergoedingen mogen ontvangen van de gemeente dan bij of krachtens wet is geregeld. Raadsleden die ook lid zijn van een commissie ontvangen daarvoor geen extra vergoeding.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt elk jaar per 1 januari het bedrag voor de commissievergoeding vast.

Reiskostenvergoeding commissieleden

Aan commissieleden worden reiskosten voor het bijwonen van commissievergaderingen vergoed. Reis- en verblijfskosten voor reizen binnen de gemeente komen eveneens voor vergoeding in aanmerking.

Geen lagere commissievergoeding toegestaan

Het Rechtspositiebesluit bepaalt dat de raad geen mogelijkheid heeft om de commissievergoeding per vergadering naar beneden bij te stellen met 20% of op basis van presentie van gevolgde vergaderingen. De hoogte van de vergoeding is dwingend voorgeschreven.

Hogere vergoeding commissielid

De raad kan een hogere vergoeding vaststellen aan een commissielid vanwege zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie en indien de vergoeding niet in redelijke verhouding staat tot de taak.

Hogere vergoeding bestuurscommissie

De raad kan een hogere vergoeding vaststellen aan een commissielid vanwege zijn bijzondere beroepsmatige deskundigheid op het taakgebied van de commissie en indien de vergoeding niet in redelijke verhouding staat tot de taak.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers (artikel 3.4.1 t/m 3.4.4)
  • Regeling rechtspositie decentrale politieke politiek ambtsdragers (artikel 3.1)
  • Gemeentewet (artikel 96, 97 en 99)

Fractie-ondersteuner (raads- en commissieleden)

Een fractie-ondersteuner is geen commissielid, maar werkt voor de fractie van de politieke groepering. Een fractie-ondersteuner kan worden benoemd tot lid van een raadscommissie, mits de fractie-ondersteuner op de kieslijst van de politieke groepering van afgelopen verkiezingen staat.

Indien een fractie-ondersteuner is benoemd tot commissielid vervult hij twee taken: lidmaatschap van een raadscommissie en ondersteuning van de fractie.

Vergoeding

Voor de werkzaamheden als fractie-ondersteuner is aan de fractie om te bepalen of de fractie-ondersteuner een vergoeding ontvangt. Deze vergoeding zal worden betaald uit de door de raad vast te stellen fractievergoeding op grond van de verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Er is geen grondslag voor een vergoeding op grond van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers.

Commissielid als fractie-ondersteuner

Het is in strijd met de Gemeentewet (artikel 99) als een fractie-ondersteuner politiek-inhoudelijk ondersteunende werkzaamheden uitoefent voor zichzelf als commissielid. Een fractie-ondersteuner die tevens commissielid is mag alleen ondersteunende werkzaamheden verrichten die betrekking hebben op (een) raadscommissie(s), waarvan hij of zij geen lid is.

Raadslid als fractie-ondersteuner

Een raadslid kan niet betaald fractie-ondersteuner zijn, en kan ook niet worden bezoldigd uit fractievergoeding. Het is wel mogelijk dat kosten die specifiek worden gemaakt voor het ondersteunen en inrichten van de fractie (bijvoorbeeld voor het onderhoud van de website) worden vergoed uit het fractievergoeding. Vergoeding uit de fractievergoeding is mogelijk indien er een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat en moet worden gestaafd met facturen uit de fractieboekhouding.

Meer informatie

Wet- en regelgeving via wetten.nl/zoeken

  • Gemeentewet (artikel 33 en 99)