VNG Magazine nummer 20, 17 december 2021

Tekst: VNG

Vacature Raad van Toezicht CBF, toezichthouder op goede doelen

Het CBF is de ontwikkelgerichte toezichthouder op Erkende Goede Doelen en draagt eraan bij dat inmiddels 650 goede doelen voldoen aan strenge eisen en zich blijven ontwikkelen.
De VNG wordt in de Raad van Toezicht door een burgemeester vertegenwoordigd. 
Met het vertrek van de huidige vertegenwoordiger, burgemeester Pieter Heiliegers van Uithoorn, ontstaat een vacature. 

Wij zoeken een kandidaat die:

  • over een breed netwerk beschikt in gemeenten en in de landelijke politiek; 
  • een brede maatschappelijke belangstelling heeft en affiniteit met filantropie;
  • de verbinding kan leggen tussen wat er in de maatschappij en in de markt speelt.  

Heeft u belangstelling of ontvangt u graag aanvullende informatie dan kunt u dat doorgeven via kandidaatstelling@vng.nl.  

Terugblik op de VNG-bestuursvergadering van 9 december 2021

In de laatste bestuursvergadering van 2021 start het overleg met het bespreken van de actuele dossiers waaronder de huisvesting van asielzoekers en de herijking van het gemeentefonds. 

Extra Algemene Ledenvergadering 13 januari 2022
De agenda van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 13 januari 2022 en de reeds ingediende moties worden besproken. De agenda en de stukken zijn op donderdag 16 december aan de leden gestuurd. 

Herijking gemeentefonds
Een belangrijk onderwerp tijdens de ALV is de herijking van het gemeentefonds. Het bestuur constateert opnieuw dat er een nieuw verdeelmodel nodig is en dat de bekende randvoorwaarden voor invoering, waaronder ‘de koek moet groter’ en uitlegbaarheid van het model, essentieel blijven. Ook is er de wens dat het kabinet recht doet aan de adviezen van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Hersteloperatie toeslagenaffaire
Commissievoorzitter Peter Heijkoop licht toe dat uit de herijking van de hersteloperatie toeslagenaffaire naar voren is gekomen dat er een grotere rol voor gemeenten komt. Hierdoor kunnen gedupeerde ouders sneller worden geholpen. Wel moeten er nog afspraken gemaakt worden over de randvoorwaarden op basis van de uitvoeringstoetsen. 

Verdeelmodel beschermd wonen
Verder heeft het bestuur gesproken over de consultatie die is gehouden over het verdeelmodel beschermd wonen. Het bestuur kan op basis van de adviezen van de commissies Zorg Jeugd en Onderwijs en Financiën akkoord gaan met de invoering van het objectieve verdeelmodel beschermd wonen, mits aan een aantal randvoorwaarden zoals het woonplaatsbeginsel wordt voldaan.

Landelijke Vreemdelingenvoorziening 
Ten slotte heeft het bestuur ingestemd met verlenging van de pilot Landelijke Vreemdelingenvoorziening (LVV) tot en met 31 december 2022. Hiermee wordt het nieuwe kabinet in staat gesteld een besluit te nemen en financiering voor gemeenten zeker te stellen.

Eindrapportage en decharge visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein

Marjanne Sint presenteert in de bestuursvergadering de eindrapportage van de visitatiecommissie. De commissie heeft de afgelopen 2,5 jaar 35 gemeenten bezocht in dertig visitatietrajecten met als onderwerp de (financiële) problematiek van gemeenten in het sociaal domein. Doel was inzicht te krijgen in de oorzaken van de financiële tekorten en tegelijk gemeenten helpen grip hierop te krijgen. Het betrof vooral bestuurlijke en ambtelijke gesprekken. Geconcludeerd wordt dat het instrument van visitatie heel waardevol is. Het bestuur neemt de aanbevelingen van de commissie ter harte. Voorzitter Jan van Zanen en portefeuillehouder Eelco Eerenberg spreken lovende woorden uit en danken en complimenteren Marjanne Sint en haar commissie.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging