VNG Magazine nummer 19, 3 december 2021

Tekst: VNG

VNG Bestuurdersdag en ALV op 11 februari 2022

Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen zijn de Bestuurdersdag en de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 26 november in Nieuwegein verplaatst naar 11 februari 2022. Meer informatie staat op vng.nl/alv. De agenda en stukken voor deze ALV zijn uiterlijk 14 januari 2022 op vng.nl te vinden.
 

Terugblik commissie Europa en Internationaal, 10 november 2021

In de vergadering van 10 november 2021 van de VNG-commissie Europa en Internationaal is onder meer gesproken over de EU Urban Agenda en de Europastrategie van de VNG.

EU Urban Agenda

De EU Urban Agenda is een belangrijk onderwerp voor Nederlandse gemeenten. De thematische partnerschappen van de Urban Agenda zijn een mooi model van interbestuurlijke samenwerking. De leden spraken met Karen van Dantzig, Urban Envoy van het ministerie van BZK, over de toekomst van deze partnerschappen.

Europastrategie

Vanuit de VNG wordt een nieuwe Europastrategie opgesteld. Die gaat over de EU-dimensie van het lokale bestuur, de ‘Europeanisering’ van gemeenten, kennisdeling en gezamenlijke projecten tussen gemeenten binnen Europa, en Europa in de VNG-organisatie. De commissieleden verwelkomen de concepttekst.

Monitor lokale democratie en autonomie in Nederland

Begin 2021 heeft het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa een bezoek gebracht aan Nederland om de lokale democratie en autonomie te monitoren. Op basis hiervan is een rapport met aanbevelingen geschreven en vastgesteld. De leden kunnen zich vinden in de conceptreactie op het rapport.

Global Goals-indicatoren

De VNG ontwikkelt een standaardset Global Goals-indicatoren voor gemeenten. Deze moeten gemeenten helpen inzicht te krijgen in hoe ze ervoor staan en zich ontwikkelen ten opzichte van de doelstellingen uit de Global Goals. De leden van de commissie benadrukken het belang van deze indicatorenset.
 

Terugblik commissie Ruimte Wonen en mobiliteit, 4 november 2021

De VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) ging in de vergadering uitgebreid in op het vervolg van het rapport ‘Een thuis voor iedereen’ van de Commissie-Ter Haar. Programmamanager Yvonne Wijnands en beleidsmedewerker Richard Derksen van BZK gaven een presentatie.

Samenwerkingsagenda en spoedpakket
Er wordt gewerkt aan een integrale benadering van de aandachtsgroepen. Vijf departementen, Aedes en de VNG hebben de handen ineengeslagen. De ambitie is dat iedereen een thuis heeft inclusief de benodigde ondersteuning, welzijn en zorg. Er wordt een samenwerkingsagenda gemaakt en een spoedpakket voorgesteld. Vanuit de commissie wordt de snelle start met de concretisering van het rapport gewaardeerd. Er wordt opgemerkt dat bij de initiatiefnemers één belangrijk ministerie ontbreekt: Infrastructuur en Waterstaat.

De aandachtsgroepen hebben vooral behoefte aan goedkope sociale huurwoningen. De woningbouwimpuls moet veel meer gericht worden op echt betaalbare woningen. Over de na te streven 30 procent sociale huurwoningen lopen de ideeën uiteen. Het beleid moet vooral lokaal worden ontwikkeld en tot projecten leiden. Daarbij lopen veel gemeenten aan tegen een tekort aan capaciteit.

Conclusies uit eerder beleid
In het verleden is er ook beleid voor aandachtsgroepen gemaakt. Dat had niet altijd het gewenste effect. Er zijn regels met ongewenste neveneffecten. Opgemerkt wordt dat de bouwopgave en andere vraagstukken leiden tot steeds meer regelgeving, meer juridische procedures, langere doorlooptijden, dikkere bestemmingsplannen en hogere normen. De wetgeving past niet meer bij de opgave.

Het bij elkaar brengen van de werelden van wonen en die van welzijn en zorg is uitermate lastig. Er is geen goede vertaling van de vraag vanuit welzijn en zorg naar bouwers. Dat maakt het moeilijk om tot voldoende projecten te komen.

Yvonne Wijnands constateert dat er behoefte is aan regie op verschillende vlakken. De vereenvoudiging van procedures is nodig. Aan goede voorbeelden en ervaringen moet bekendheid worden gegeven. En er moet ingespeeld worden op de lokale context. Dit onderwerp komt in de toekomst terug op de commissieagenda.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging