VNG Magazine nummer 5, 19 maart 2021

Tekst: VNG

Terugblik VNG-bestuursvergadering van 11 maart 2021

De voorzitter meldt dat sinds 5 maart maar liefst dertien vacatures zijn opengesteld voor VNG-bestuur en -commissies.
Dit is de laatste vacatureronde in deze raadsperiode. Na de raadsverkiezingen in 2022 worden alle zetels opengesteld, uitgezonderd die van voorzitter en vicevoorzitter.

Bestuurlijk Overleg tekorten Jeugd
Het bestuur blikt terug op het Bestuurlijk Overleg Jeugd over de financiële tekorten bij gemeenten door de tekorten op de jeugdzorg.
De delegatie van de VNG die namens de gemeenten sprak met het kabinet, heeft geen financiële toezegging gekregen van het kabinet voor de korte termijn (2021 en 2022) en ook niet voor de lange termijn (structureel). Omdat gemeenten financieel klem zitten en niet kunnen wachten, besluit het bestuur arbitrage aan te vragen, die uiterlijk 1 mei moet zijn afgerond.

Stand van zaken klimaatbeleid
Voorzitter Lot van Hooijdonk van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu geeft een update over het klimaatbeleid. De voorwaarden die de VNG heeft gesteld om bij te dragen aan een reductie van de CO2-uitstoot zijn: het moet voor inwoners haalbaar en betaalbaar zijn, gemeenten moeten voldoende bevoegdheid hebben en er moet voor gemeenten compensatie voor uitvoeringslasten komen.

Inmiddels is er veel gebeurd. Er worden bijvoorbeeld Regionale Energiestrategieën (RES) opgesteld en gemeenten organiseren lokale proeftuinen. Ook is het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) verschenen, waaruit blijkt dat met het halen van de klimaatdoelstellingen forse kosten zijn gemoeid. Daarnaast lijkt Europa de ambitie te gaan verhogen van 49 procent naar 55 procent CO2-reductie. Het bestuur is van mening dat hierover pas kan worden gesproken als aan de genoemde randvoorwaarden is voldaan en dat is op dit moment niet het geval.

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO Aan de slag
In juni 2020 hebben gemeenten ingestemd (99 procent) met het voorstel om een cao af te spreken voor mensen met een arbeidsbeperking. Afgelopen februari zijn de VNG en Cedris een onderhandelaarsakkoord overeengekomen met FNV en CNV.
Alle partijen leggen het akkoord voor aan hun achterban. Ook het VNG-bestuur zal een ledenraadpleging organiseren en daarbij een positief advies geven.

Overige onderwerpen
Het bestuur stemt in met het Kader Aanpak Mensenhandel als gezamenlijke richtlijn voor de aanpak van mensenhandel in gemeenten. Ook stemt het bestuur in met een alliantie tussen de VNG en de MBO Raad. Het doel is te komen tot een meer duurzame samenwerking tussen VNG en MBO Raad en daarmee mbo-scholen en gemeenten.
Ten slotte stemt het bestuur in met de aanpak van de commissie-Depla om te komen tot concrete voorstellen die toekomstperspectief bieden, zowel wanneer het coronavirus verdwijnt, als wanneer het onder ons blijft.

Openstelling vacatures in VNG-bestuur en -commissies

De VNG zoekt kandidaten voor in totaal dertien vacatures in het VNG-bestuur en in verschillende VNG-commissies (inclusief colleges). Wij nodigen u van harte uit om zich kandidaat te stellen voor een of meer vacatures.

U kunt zich kandidaat stellen tot uiterlijk vrijdag 26 maart aanstaande vóór 12.00 uur. Op de website governance.vng.nl kunt u zich registreren als kandidaat en aangeven naar welke vacature(s) uw belangstelling uitgaat.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging