Ter voorbereiding op de ALV van 14 juni heeft de VNG in een ledenbrief de conceptagenda en de conceptversie van de verenigingsstrategie naar haar leden gestuurd. De definitieve agenda en stukken ontvangt u uiterlijk 17 mei.

Conceptagenda ALV 14 juni

 1. Opening
 2. Benoeming van de notulencommissie ALV 14 juni 2023
 3. Vaststelling notulen najaars-ALV 2 december 2022
 4. Mededelingen
 5. Jaarverslag 2022, inclusief Financieel Jaarverslag en verantwoording over het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU)
 6. Voorstellen inzet en financiën VNG 2024
  • Contributievoorstel VNG
  • Kadernota 2024 met ambities voor beleidsinzet en inzet op gebied GGU
  • De totale GGU-begroting 2024 en financiële bijdrage Fonds GGU (inclusief 5 proposities)
 7. Stand van zaken actuele trajecten
  • Meerjarig financieel perspectief financiën gemeenten
  • Principeakkoord Hervormingsagenda Jeugd
  • Verhoogde rijksdoelstelling voor CO2-reductie
  • Asielzaken
  • Eventuele andere actuele inhoudelijke onderwerpen
 8. Traject ‘Nederland 2040: een toekomstbeeld’
 9. Verantwoording uitvoering moties
 10. Invulling vacatures in VNG-bestuur en -commissies
 11. Verenigingsstrategie 2030
 12. Rondvraag/WVTTK
 13. Sluiting en aankondiging locatie VNG Congres 2024

Ruimte voor moties en signalen in de ALV

Het VNG-bestuur heeft de aanbevelingen van de werkgroep 'Anders communiceren over moties' overgenomen. De aanbevelingen kort samengevat:

 • Beperk aan de voorkant het aantal moties door gemeenten op te roepen zich te beperken tot moties die toegevoegde waarde hebben.
 • Bied gemeenten de mogelijkheid om, naast de indiening van een motie, ook een onderwerp voor te leggen aan de verantwoordelijke VNG-commissie en/of het bestuur
 • Laat na de deadline voor aanlevering moties alleen nog moties toe die een actueel onderwerp betreffen waarop gemeenten redelijkerwijs niet eerder een motie hebben kunnen indienen.
 • Maak voortaan onderscheid tussen moties die direct kunnen worden uitgevoerd, moties waarover in de eerstvolgende ALV nader verantwoording wordt afgelegd en moties die  langer worden aangehouden vanwege de inhoud of vanuit politiek-strategische overwegingen.
 • Informeer de gemeenten via een vaste pagina op de VNG-website over de status van moties en de uitvoering ervan.
 • Werk aan een ‘cultuurverandering’ bij bestuur, commissies, provinciale afdelingen, netwerken en gemeenten om te komen tot meer toegevoegde waarde van het instrument van de motie.

Conceptversie VNG Verenigingsstrategie 2030

Op de ALV legt de VNG ook de nieuwe verenigingsstrategie voor aan haar leden. In de ‘Verenigingsstrategie VNG 2030 – Stap naar voren (pdf, 2,9 MB)’ staan voorstellen om gemeenten individueel en als collectief te versterken. Centraal staat de filosofie van de omkering. Met hun kennis van de leefwereld en de uitvoeringspraktijk past het gemeenten om het voortouw te nemen.

Meer informatie

Ledenbrief Voorbereiding ALV 14 juni 2023 en VNG Verenigingsstrategie 2030 (pdf, 69 kB)