Nummer 10, 16 juni 2017

Tekst: VNG

In mei kwamen zowel het College voor Arbeidszaken als de commissie Raadsleden en Griffiers bijeen. Het bestuur van de VNG vergaderde afgelopen maandag. Waarover spraken zij? U leest een kort verslag op deze pagina. Kijk voor de volledige verslaglegging op VNG.nl.

Raadsleden en Griffiers

Frans Backhuijs (lid van de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid) presenteerde de voorstellen voor Samen Organiseren. De commissieleden steunen het inhoudelijke verhaal. Wel zijn er vragen over de betekenis van de plannen voor de individuele autonomie van gemeenten en de bevoegdheden en rol van de raad.

Jan Houtenbos presenteerde de methode-Duisenberg: een nieuwe manier voor de gemeenteraad om de de begroting en de jaarrekening te behandelen. Ook is gesproken over de invoering van de ‘bestuursverklaring’, die straks vooraf gaat aan de accountantsverklaring. De commissie vraagt de VNG om gemeenteraden nader hierover te informeren en daarbij aandacht te besteden aan lopende pilots. De commissieleden willen op een later moment ook doorspreken over het sturen op kengetallen en het gebruik van de site Waarstaatjegemeente.nl.

VNG-beleidsdirecteur Kees Breed gaf een toelichting op de verschillende onderdelen van de Ontwikkelagenda lokale democratie en een meerjarig Raadsledenprogramma. De commissie benadrukt het belang van het samenbrengen van de verschillende sporen in een samenhangend geheel. Uiteindelijk moet er een pakket komen dat via de griffiers aan de raadsleden wordt voorgelegd.

Tot slot vroeg de commissie aan de VNG aandacht voor de regels rond het opnemen van verlof door raadsleden. Op dit moment is dat alleen mogelijk in geval van ziekte of zwangerschap.

College voor Arbeidszaken

Projectleider Michiel Drucker van het VNG-bureau sprak over de voorbereidingen die de VNG treft voor de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren. Om na 1 januari 2020 een cao af te kunnen sluiten, moet de VNG mandaat krijgen van haar leden. De VNG verkent in werkbijeenkomsten in het land met haar leden verschillende opties. Het college bespreekt op 6 juli de eerste conclusies voor de cao gemeenten na de normalisatie. Op de buitengewone algemene ledenvergadering van 1 december 2017 besluiten de leden of de VNG de opdracht krijgt om ook vanaf 2020 cao’s voor alle gemeenten te sluiten.

Mohamed el Mokaddem, commissielid en pensioenonderhandelaar namens het VSO, gaf de stand van zaken weer over de pensioenonderhandelingen over de aanpassing van de ABP-pensioenregeling. De regeling moet vanwege de complexiteit en de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar worden aangepast. Werkgevers en bonden zijn het in de Pensioenkamer niet eens over de wijze waarop dit gewijzigd moet worden, net als over de vraag hoe de daling van de premie moet worden besteed. Als partijen op 1 juli geen akkoord hebben bereikt, dreigt ABP in te grijpen en zelf de regeling aan te passen.

Bestuur

Onder leiding van Wim Deetman wordt de huidige governance van de VNG geëvalueerd. Daarbij staan vragen centraal rondom de volgende pijlers:
De VNG als krachtige belangenbehartiger.

De VNG-commissiestructuur in het licht van maatschappelijke opgaven.
Netwerkfunctie richting achterban, medeoverheden en andere partijen.
Relatie met provinciale afdelingen, verenigingen en netwerken.
Positie van raadsleden en griffiers in de VNG.

Er zijn inmiddels 26 gesprekken gevoerd. De komende tijd wordt nog aandacht besteed aan de positie van raadsleden en griffiers. De evaluatie is een agendapunt op de BALV op 1 december.

Het bestuur stemt in met de benoeming van een aantal leden voor de Taskforce Samen Organiseren: Irma Woestenberg (voorzitter), Arthur Cremers, Martiene Branderhorst, Marc Winder, Wim Blok, Chris Batist en Maarten Schurink. Het VGS-bestuur wordt gevraagd een aanvullende voordracht te doen voor twee leden uit de grote gemeenten. Benoeming is voor een periode van vier jaar, met een tussentijdse evaluatie na twee jaar.

Ter voorbereiding op de ALV zijn diverse moties en het preadvies besproken. Als we meer collectief doen, is de positie van de raad een aandachtspunt, en daarmee ook de geuite wens om ALV-stukken eerder te ontvangen zodat deze binnen de gemeente goed kunnen worden besproken. Hier wordt nog naar gekeken.

Meer over de commissies en het vergaderschema
www.vng.nl/vereniging/bestuur-en-commissies-vng/vng-commissies