VNG Magazine nummer 9, 31 maart 2024

Tekst: VNG

Sharon Dijksma bezoekt Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten

VNG-voorzitter Sharon Dijksma en plaatsvervangend directeur Pieter Jeroense bespraken met Sint Maarten en VNG-leden Saba en Sint Eustatius de mogelijkheden tot intensievere samenwerking.

Saba en Sint Eustatius

Op Saba en Sint Eustatius werd gesproken over mogelijkheden om hun lidmaatschap van de VNG verder te versterken. Sinds 10 oktober 2010 zijn deze eilanden als ‘openbaar lichaam’ integraal onderdeel van Nederland. Een gemeenschappelijke uitdaging is dat hun belangen vaak niet goed genoeg worden meegenomen bij het maken van nieuwe wetgeving in Den Haag. De VNG kan hierin met bepaalde diensten, zoals de uitvoeringstoets, een rol spelen. Met de eilandbesturen bespraken Dijksma en Jeroense hoe een gezamenlijke agenda kan helpen om de uitdagingen van de eilanden beter te agenderen. 

Sint Maarten

Ontwikkelingen op Sint Maarten staan nog altijd voor een groot deel in het teken van de wederopbouw na orkaan Irma in 2017. Met het destijds opgezette Trust Fund, waarin het Nederlandse kabinet 470 miljoen euro heeft gestort, worden onder het beheer van de Wereldbank concrete projecten uitgerold gericht op herstel van het eiland.

Lees meer op vng.nl.


Terugblik commissie Informatiesamenleving 25 april 2024

De commissie Informatiesamenleving vergaderde op donderdag 25 april in Den Haag. 

Digitale Agenda 2028 
De commissie bespreekt de 0.8-versie van de Digitale Agenda. De leden kunnen zich vinden in de uitwerking. Algemeen is het gevoel dat er meer urgentie moet zijn voor de noodzaak om meer samen te werken en te standaardiseren. Want alleen lukt het gemeenten niet meer, door arbeidskrapte en de financiële positie. Verder vragen de commissieleden om inzicht in de projecten die prioriteit hebben.

Common Ground
Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten gezamenlijk de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer inrichten. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren. De commissie bespreekt het transitie­programma Common Ground. Er is veel bijval voor het programma. Er worden bestuurlijke bijeenkomsten georganiseerd om een breed draagvlak onder bestuurders te creëren in de aanloop naar de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV vindt finale besluitvorming plaats over het transitieprogramma.  

Digital Twins
Op verzoek van de commissie heeft de VNG een position paper opgesteld. Aanleiding is dat het instrument Digital Twins steeds meer wordt ingezet om de gevolgen van te nemen beslissingen in beeld te brengen. Alles staat of valt bij goede data en daarvoor is meer standaardisatie nodig. 
Het position paper legt uit en zoomt in op de mogelijkheden van het instrument. In het position paper staan ook zes boodschappen, waaronder de oproep aan het ministerie van BZK om de regierol bij standaardisatie van Digital Twins te pakken.

Digital Decade
De marketing- en communicatiestrategie voor de Digitale Transformatie ligt ter besluitvorming voor. Deze marketing- en communicatiestrategie is onderdeel van de meerjarige strategie Digital Decade om de digitale transformatie in Europa, Nederland en in gemeenten in te voeren. 
Een van de hoofdzaken is om de Europese agenda te verbinden met Nederlandse strategieën over digitalisering en innovatie. De doelstellingen en interventies dragen bij aan de bewustwording onder gemeenten om zelf de digitale transformatie vorm te geven. Er volgt nog een communicatieplan, de commissie is akkoord.

Overheidsbrede loketten 
De commissie spreekt haar steun uit voor de ontwikkeling van een overheidsbrede loketfunctie. Binnen deze loketfunctie gaan gemeenten een rol spelen bij het fysieke contact met de overheid. 
Uitvoeringsorganisaties, gemeenten en departementen werken samen in dit initiatief om te ervaren wat nodig is om burgers vanuit een gezamenlijke loketfunctie verder te helpen. Dat vraagt onder andere om een netwerk van professionals die een breed pakket vragen kunnen beantwoorden. Een nadere uitwerking van de voorwaarden volgt nog.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl