VNG-voorzitter Sharon Dijksma en plaatsvervangend directeur Pieter Jeroense bespraken met Sint Maarten en VNG-leden Saba en Sint Eustatius de mogelijkheden tot intensievere samenwerking. Voor de uitdagingen van de eilanden kan nauwe samenwerking en uitwisseling met Europees Nederland waardevol zijn.

Saba en Sint Eustatius

Op Saba en Sint Eustatius werd gesproken over mogelijkheden om hun lidmaatschap van de VNG verder te versterken. Sinds 10 oktober 2010 zijn deze eilanden als 'openbaar lichaam' integraal onderdeel van Nederland. Een gemeenschappelijke uitdaging is dat hun belangen vaak niet goed genoeg worden meegenomen bij het maken van nieuwe wetgeving in Den Haag. De VNG kan hierin met bepaalde diensten, zoals de uitvoeringstoets, een rol spelen. 

Met de eilandbesturen bespraken Dijksma en Jeroense hoe een gezamenlijke agenda kan helpen om de uitdagingen van de eilanden beter te agenderen in politiek Den Haag. Het gaat bijvoorbeeld om armoede (kansengelijkheid), het sociaal minimum en de uitvoeringscapaciteit van de overheidsorganisaties. Op dit laatste thema wordt al nauw samengewerkt via het uitwisselingsprogramma van de VNG en BZK voor het Caribisch gebied. 

Een andere gemeenschappelijke uitdaging waar de eilanden voor staan, is het gebrek aan structurele middelen vanuit Den Haag. Evenals gemeenten in Europees Nederland kennen de eilanden veel specifieke uitkeringen die vaak tijdelijk zijn. Hiermee is het moeilijk om langjarig te begroten en plannen te maken voor de toekomst. Dit is een onderwerp dat ook hoog op de agenda van de VNG staat en er is afgesproken om hierin meer samen op te trekken. 

In maart is al besproken dat Caribisch Nederland een eigen vertegenwoordiging in Den Haag krijgt, om de werkrelatie met het rijk verder te verstevigen. Tijdens dit werkbezoek is dan ook met de eilandbesturen van Saba en Sint Eustatius overlegd hoe deze vertegenwoordiging kan worden vormgegeven en waarin de VNG en de eilanden samen kunnen optrekken. 

Sint Maarten

Ontwikkelingen op Sint Maarten staan nog altijd voor een groot deel in het teken van de wederopbouw na orkaan Irma in 2017. Met het destijds opgezette Trust Fund, waarin het Nederlandse kabinet € 470 miljoen heeft gestort, worden onder het beheer van de Wereldbank concrete projecten uitgerold gericht op herstel van het eiland. 

VNG International draagt hier met verschillende projecten aan bij. Zo sprak Dijksma tijdens haar bezoek met medewerkers van het R4CR project, waarmee de capaciteit van maatschappelijke organisaties op Sint Maarten wordt versterkt door wederopbouw- en herstelprojecten te financieren. 

Ook sprak ze over de ontwikkeling van een autoriteit voor afvalbeheer. De groeiende afvalberg op Sint Maarten vormt een groot probleem voor milieu en volksgezondheid en VNG International werkt samen met de autoriteiten op Sint Maarten aan oplossingen om dit te verbeteren. Verder is de mogelijkheid om lid te worden van de VNG onder de aandacht gebracht.