VNG Magazine nummer 18, 22 november 2019

Auteur: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.
 

Uit de commissies
De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) vergaderde op 31 oktober. De commissie sprak onder andere over de Raamovereenkomst Verpakkingen en PFAS. Ook het Klimaatakkoord, lood, internationale economische samenwerking, de NOVI, het Interbestuurlijk Programma en stikstof kwamen aan bod.

Raamovereenkomst Verpakkingen
In maart 2016 had de commissie ingestemd met de voorstellen op hoofdlijnen. Op 16 mei 2019 is de commissie – onder voorbehoud van de uitwerking van drie aanvullende wensen – akkoord gegaan met de uitgewerkte afspraken. De afgelopen maanden is ook invulling gegeven aan de drie genoemde wensen:

  1. Er is verduidelijking aangebracht en meer inzicht gegeven in de nieuw te maken afspraken over nascheiding.
  2. Er is verduidelijking aangebracht en meer inzicht gegeven in de uitwerking van het voorstel om de voorkant van de kunststof verpakkingsketen te verduurzamen.
  3. De uitkomst en de gevolgen van de op handen zijnde samenwerking tussen het Afvalfonds Verpakkingen en de combinatie Midwaste/HVC (RKN) worden nader toegelicht.

    Aan de commissie is het volledige pakket voorgelegd. De commissie besluit positief over de nieuwe afspraken en de opgestelde Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029. Het pakket wordt op 29 november voorgelegd aan de leden op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV).

    Onafhankelijk onderzoek: meer geld nodig voor inburgering
    Een onafhankelijk onderzoek heeft uitgewezen dat er structureel 197 miljoen euro nodig is om de Wet inburgering uit te voeren. Dat is 42,3 miljoen meer dan dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil uittrekken. De wet is op deze manier inhoudelijk én financieel onuitvoerbaar voor gemeenten.

Peter Heijkoop, wethouder in Dordrecht en voorzitter VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie (PSI) reageert: 'We hebben in gezamenlijkheid dit kostenonderzoek gedaan omdat we willen staan voor het succes van het stelsel. Nu is het aan het ministerie van SZW om voldoende middelen uit te trekken. Als dat niet gebeurt, zullen wij als gemeenten de wet niet uitvoeren.’

Het onderzoek vond plaats in opdrachtgeverschap van de VNG en het ministerie van SZW.

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging

VNG Bestuurdersdag en BALV

Op vrijdag 29 november 2019 vindt de negende VNG Bestuurdersdag plaats met als belangrijk onderdeel de BALV. De Bestuurdersdag vindt plaats in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Alle gemeentebestuurders zijn van harte welkom op deze dag!

De belangrijkste onderwerpen op de agenda van de BALV zijn: het Klimaatakkoord, de verantwoording over de uitvoering van de moties aangenomen door de ALV van 5 juni, de aanvullende overeenkomst bij de Raamovereenkomst Verpakkingen, de VNG-prioriteiten voor 2020, en het Jaarplan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Voor meer informatie, zie www.vng.nl/balv.

Wordt uw gemeente/regio de plek voor het Festival voor Dorpen?

In juni 2020 staan Nederlandse dorpen een hele dag in de volle bestuurlijke aandacht. In een passende kleinschalige omgeving gaan politici, bestuurders en ambtenaren samen aan de slag met plattelandsvraagstukken.

Voelt uw gemeente zich aangetrokken om een dag lang in het middelpunt van de bestuurlijke aandacht te staan, en lijkt het u leuk om uw dorpsgemeenschappen hierbij te betrekken? Schrijf u dan in met een goed voorstel. Dit kan tot 19 december. Het bidbook vindt u op vng.nl. U kunt ook contact opnemen met congrescoördinator Marc Gerritsen via Marc.Gerritsen@vng.nl.