VNG Magazine nummer 13, 13 september 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Laaggeletterdheid

Stichting Lezen & Schrijven organiseert van 9 tot en met 15 september de Week van de Alfabetisering. Ook de VNG heeft deze week aandacht voor laaggeletterdheid. Want veel mensen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Een groot deel van hen heeft bovendien beperkte digitale vaardigheden. Laaggeletterden hebben ook te maken met andere problemen die verband houden met werk(loosheid), gezondheid, participatie, inburgering en integratie. Ook hebben zij vaker schulden en behoefte aan maatschappelijke ondersteuning.  

Om het aantal laaggeletterden omlaag te brengen, hebben de VNG en het Rijk maandag 9 september bestuurlijke afspraken ondertekend. Het doel van de afspraken is ‘Samen aan de slag voor een vaardig Nederland 2020 tot en met 2024’. Namens het VNG-bestuur ondertekende burgemeester Eric van Oosterhout (Emmen) de afspraken en vanuit het Rijk minister Ingrid van Engelshoven (OCW).

De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat:
-    uiterlijk eind 2024 alle gemeenten, onder regie van de centrumgemeente/WEB-contactgemeente van de arbeidsmarktregio, een effectieve aanpak van laaggeletterdheid hebben gerealiseerd;
-    in elke arbeidsmarktregio een kwalitatief goed WEB-bekostigd educatie-aanbod beschikbaar is van formele en non-formele les- en leeractiviteiten taal, rekenen en digitale vaardigheden, die zijn afgestemd op de leervraag, behoefte, leerstijl en -vermogen van de diverse doelgroepen.

Gemeenten ontvangen hiervoor vanaf volgend jaar extra geld: 5 miljoen euro per jaar in 2020, oplopend tot 7,3 miljoen euro in 2024.

Stikstof

In bijna elke gemeente liggen projecten stil door de beëindiging van de PAS-regeling (Programma Aanpak Stikstof). Het betreft de bouw van woningen en projecten van bedrijven, industrie, land- en glastuinbouw, wegenbouw, horeca, evenementen, recreatie, de aanleg van duurzame energie en de aanleg van natuurgebieden.

Dit blijkt uit een enquête van de VNG onder alle gemeenten, waarvan de uitkomsten in augustus werden gepresenteerd. Aanleiding voor de problemen is de uitspraak van de Raad van State op 29 mei, waarin is bepaald dat de PAS-regeling in strijd is met Europese regelgeving.

Op 12 september bespreekt de VNG-commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) een voorstel over de inzet van de VNG voor ondersteuning van gemeenten, en voor belangenbehartiging. Daarin worden de resultaten van de enquête meegenomen. De uitkomsten van de enquête neemt de VNG ook mee in de gesprekken met landelijke partners, zoals de ministeries.

Nieuwe VNG-programma’s


Programma CO2-beprijzing

CO2-reductie is een groot actueel thema. Hoe kunnen gemeenten hun CO2 terugbrengen en hoe kunnen gemeenten hun ambities vertalen naar beleid en uitvoering? Het Programma CO2-beprijzing gaat gemeenten daarbij ondersteunen. 

Het Programma CO2-beprijzing omvat drie projecten:
• Versnelling certificering CO2-Prestatieladder
• CO2-beprijzing en grond-, weg- en waterbouw (GWW)
• Pilots CO2-beprijzing

De VNG gaat aan de slag met de eerste twee projecten. 

Meer informatie

Programma Divers & Inclusief

De samenleving wordt steeds diverser. Gemeenten zoeken naar de juiste manier om op die groeiende diversiteit in te spelen. Het nieuwe programma Divers & Inclusief ondersteunt gemeenten bij deze opgaven.

Lokaal bestuurders die deelnemen aan het programma krijgen on- en offline hulp bij deze opgaven door het bespreken van vraagstukken en dilemma’s, met inspirerende voorbeelden en concrete handvatten. Het programma Divers & Inclusief is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van SZW en de VNG.

We zijn op zoek naar betrokken lokaal bestuurders om met ons mee te denken over dit thema. Doet u mee? Kom dan in elk geval naar de startbijeenkomst op 2 oktober in Amersfoort.

Meer informatie